Agrárny obchod a marketing

Názov študijného odboru Ekonómia a manažment

Názov študijného programu Agrárny obchod a marketing (AOM)

V študijnom odbore Ekonómia a manažment sa štúdium uskutočňuje v akreditovanom študijnom programe Agrárny obchod a marketing.

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň)

Absolvent študijného programu Agrárny obchod a marketing, v doktorandskom štúdiu nadobudne profesionálnu orientáciu a spôsobilosť vykonávať povolania vyžadujúce aplikácie vedeckých metód výskumu a predikcie ekonomiky a marketingu podnikov.  Philosophiae Doctor (PhD.) v študijnom programe „Agrárny obchod a marketing“ po absolvovaní 3. stupňa štúdia ovláda vedecké metódy výskumu marketingového prostredia a trhových dát, metódy stimulácie a verifikácie marketingových riešení, analýzy, interpretácie a aplikovania výsledkov výskumu spotrebiteľských a obchodných subjektov, kritického posúdenia a tvorivého riešenia zložitých problémov marketingových a obchodných systémov. Ďalej ovláda metodiku a metodológiu vedeckej práce, formulovania a testovania vedeckých hypotéz s trhovými a spotrebiteľskými experimentmi s cieľom rozvíjať a posúvať dopredu vedecké poznanie v danej oblasti.