Agrárny obchod a marketing

Názov študijného odboru Ekonómia a manažment

Názov študijného programu Agrárny obchod a marketing (AOM)

V študijnom odbore Ekonómia a manažment sa štúdium uskutočňuje v akreditovanom študijnom programe Agrárny obchod a marketing.

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň)

Absolvent doktorandského študijného programu Agrárny obchod a marketing má pokročilé vedomosti, zručnosti a kompetencie, vďaka ktorým je schopný realizovať pôvodný empirický výskum v oblasti marketingu, obchodu a spotrebiteľského správania a nadobudne profesionálnu orientáciu a spôsobilosť vykonávať povolania vyžadujúce aplikácie metód vedeckého výskumu v kontexte súčasného poznania, ktoré je schopný svojim prínosom posúvať dopredu. Absolventi sú schopní sa uplatniť v medzinárodnom akademickom prostredí, vo verejných i súkromných výskumných inštitúciách, ako tvorcovia verejných politík v oblasti obchodu so špecifickým zameraním na agrárny sektor, či na riadiacich pozíciách nadnárodných spoločností. Absolventi dokážu realizovať vlastný výskumný projekt, koordinovať prácu výskumného tímu a v neposlednom rade transferovať získané vedomosti a znalosti do vzdelávacieho procesu na vysokej škole či v súkromnej vzdelávacej inštitúcii.