Doktorandské štúdium

Vedeckovýskumná činnosť patrí medzi základné priority každej fakulty, nakoľko je jedným z najdôležitejších kritérií pri akreditácii fakulty Akreditačnou komisiou MŠVVŠ SR, ale aj jej hodnotení ratingovými a rankingovými agentúrami. Medzi fakultami verejných vysokých škôl v SR má FEM svojou vzdelávacou a vedeckovýskumnou činnosťou osobitné odborné postavenie a dlhodobo stabilné miesto. Aj preto je FEM pravidelne hodnotená ako jedna z najlepších slovenských ekonomických fakúlt. V roku 2015 bola FEM SPU podľa nezávislej agentúry ARRA hodnotená ako tretia najlepšia ekonomická fakulta na Slovensku. Dlhodobým zámerom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre je patriť medzi najlepšie výskumné európske pracoviská a prepojiť vedu a výskum s praxou, zapájať sa do riešenia medzinárodných, národných a lokálnych vedecko-výskumných problémov. Za týmto účelom sa kladie zvýšený dôraz na kvalitu vzdelávania a jeho prepojenie na výskum, zvlášť na doktorandskom stupni štúdia. Fakulta ekonomiky a manažmentu ponúka doktorandské štúdium viac ako 55 rokov.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú a tvorivú vedeckú prácu. Vedecko-výskumná práca fakulty je sústredená na aktuálne úlohy v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu podniku, marketingových prístupov, bankovom systéme, medzinárodnej politike, účtovníctve, bezpečnosti potravín, cenovú transmisiu, poľnohospodárske poradenstvo, medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktmi a bioenergiou, nielen na úrovni Slovenskej republiky, ale aj v širších medzinárodných súvislostiach. Za kvalitou vzdelávania stoja nemalé úspechy doktorandov v podobe ceny prezidenta Slovenskej republiky pre študentskú osobnosť roka, ocenenia vedeckých a spoločenských inštitúcií, ako aj rôzne finančné podpory vedeckej práce študentov v rámci nadácií pôsobiacich na Slovensku.