Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

Fakulta ekonomiky a manažmentu je jednou zo šiestich fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej poslaním je vzdelávať, uskutočňovať výskum a poskytovať poradenstvo v oblasti ekonómie a manažmentu s dôrazom na reflektovanie celospoločenského vývoja a potrieb jednotlivých subjektov spoločnosti ako aj najnovších vedecko-výskumných poznatkov v odbore. Jej pôsobenie ako súčasti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity zároveň dáva priestor pre interdisciplinárne riešenia ekonomických a manažérskych problémov, špecifických pre oblasť potravinovej vertikály, rozvoja vidieka a nadväzujúcich odvetví v sektoroch výroby, obchodu a služieb.

Dlhodobý zámer Fakulty ekonomiky a manažmentu na roky 2022-2028

Aktualizácia Dlhodobého zámeru FEM na rok 2020

Archív