Dizertačná skúškaDizertačná skúška (DS) je štátnou skúškou. Vzťahujú sa na ňu podmienky § 63 zákona č. 131/2012 Z. z. o vysokých školách.

Doktorand dennej formy štúdia DS vykonáva najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand externej formy do 36 mesiacov od začiatku štúdia. V odôvodnených prípadoch môže dekan udeliť výnimku na návrh odborovej komisie.

DS pozostáva z:

  • vedeckej časti - rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutej metodiky dizertačnej práce,
  • študijnej časti – skúška z 3 povinných a 2 povinne voliteľných predmetov (alebo 1 povinne voliteľného a 1 výberového predmetu) študijného programu určených v individuálnom študijnom pláne doktoranda.

 

Dôležité informácie!