Dizertačná štátna skúška

Štátna dizertačná skúška (ŠDS) je štátnou skúškou. Vzťahujú sa na ňu podmienky § 63 zákona č. 131/2012 Z. z. o vysokých školách.

Doktorand dennej formy štúdia ŠDS vykonáva najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand externej formy do 36 mesiacov od začiatku štúdia. V odôvodnených prípadoch môže dekan udeliť výnimku na návrh odborovej komisie.

ŠDS pozostáva z:

  • vedeckej časti - rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutej metodiky dizertačnej práce.


Dôležité informácie!