Študijný program: Ekonomika a manažment podniku

Študijný program: Ekonomika a manažment podniku

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

Garant študijného programu:

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Spolugaranti študijného programu:

prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe.

Absolvent študijného programu Ekonomika a manažment podniku získa hlboké teoretické vedomosti z ekonomiky a manažmentu, s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

 

Prehľad predmetov

Názov predmetu

Kredity
Dotácia hodín za semester
Gestor predmetu

Ukončenie
Povinné predmety
Manažment  III  10  39 doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.  Z, S
Mikroekonómia  III  10  39 doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.  Z, S
Podnikovo-hospodárska náuka  10  39 Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  Z, S
Povinne voliteľné predmety
Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii 10  39 prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.  Z, S
Environmentálna ekonomika 10  39 prof. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.  Z, S
Ekonometria  III 10  39 prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.  Z, S
Ekonomická analýza a kontroling 10  39 prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.  Z, S
Ekonomická informatika  10  39 doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.  Z, S
Financie III 10  39 doc. Ing. Marián Tóth, PhD.  Z, S
Finančné účtovníctvo 10  39 doc. Ing. Anna Látečková, PhD.  Z, S
Informačné systémy 10  39 doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.  Z, S
Makroekonómia  III 10  39 prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.  Z, S
Marketingový manažment II 10  39 prof. Ing. Ľudmila Nagyová, CSc.  Z, S
Matematika pre ekonómov 10  39 doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.  Z, S
Medzinárodná ekonomika III 10  39

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.

 Z, S
Medzinárodné podnikanie 10  39 prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD.  Z, S
Odborný jazyk PhD 10  39 Mgr. Eva Matušeková, PhD.  Z, S
Poľnohospodárska ekonómia 10  39 prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.  Z, S
Štatistika III 10  39 prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.  Z, S
Vedecké publikovanie 10  39 prof. Ing. Marián Brestič, CSc.  Z, S
Strategický manažment II 10  39 doc. Ing. Radovan Savov, PhD.  Z, S
Vedecká časť
Dizertačný projekt A 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.  Z
Dizertačný projekt B 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.  Z
Dizertačný projekt C 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.  Z
Dizertačný projekt D 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.  Z
Metodika dizertačnej práce 15   školiteľ(ka)  Z
Obhajoba dizertačnej práce 30   *predseda odborovej komisie  S
Štátna dizertačná skúška 15   *predseda odborovej komisie  S

 
Študijný plán - denná forma štúdia


Ročník

 
Študijná časť
 
Výučba - ukončenie

ECTS
   
Vedecká časť

Ukončenie
   
ECTS
 1.

  Manažment III
povinný predmet
      39-S 10     Metodika dizertačnej práce Z     15  
  Mikroekonómia III
povinný predmet
      39-S 10     Dizertačný projekt A Z     15  
  Podnikovo-hospodárska náuka
povinný predmet
      39-S 10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
30

60


2.

  Vedecké publikovanie       39-S 10     Štátna dizertačná skúška S     15  
  Povinne voliteľný predmet 1       39-S 10     Dizertačný projekt B Z     15  
  Povinne voliteľný predmet 2       39-S 10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
30

60


3.

              Dizertačný projekt C Z     15  
              Dizertačný projekt D Z     15  
              Obhajoba dizertačnej práce S     30  

Počet kreditov spolu:
 

0
           
60

60
Počet kreditov za štúdium celkovo: 60             120 180
                           

 
Študijný plán - externá forma štúdia


Ročník

   
Študijná časť

Výučba - ukončenie
 
ECTS
   
Vedecká časť

Ukončenie
   
ECTS
 


1.

    Manažment III 
povinný predmet
39-S   10                
    Mikroekonómia III
povinný predmet
39-S   10     Metodika dizertačnej práce Z     15  
    Podnikovo-hospodárska náuka
povinný predmet
39-S   10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
15

45


2.

    Vedecké publikovania 39-S   10                
    Povinne voliteľný predmet 1 39-S   10     Dizertačný projekt A Z     15  
    Povinne voliteľný predmet 2 39-S   10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
15

45


3.

                Štátna dizertačná skúška S     15  
                Dizertačný projekt B Z     15  
                Dizertačný projekt C Z     15  

Počet kreditov spolu:
 

0
           
45

45

4.
                Dizertačný projekt D Z     15   
                Obhajoba dizertačnej práce S     30   

Počet kreditov spolu:
 
             
45

45
Počet kreditov za štúdium celkovo: 60             120 180