Študijný program: Ekonomika a manažment podniku

Študijný program: Ekonomika a manažment podniku
Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

Garant študijného programu:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Spolugaranti študijného programu:
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.


Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa
Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe.

Teoretické vedomosti
Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku získa hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu, s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

 

Prehľad predmetov

Názov predmetu
 
Kredity
  Dotácia hodín za semester  
Gestor predmetu
 
Ukončenie
Povinné predmety
Manažment  III    10    39   prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.    Z, S
Mikroekonómia  III    10    39   doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.    Z, S
Podnikovo-hospodárska náuka    10    39   Dr.h.c. prof. Ing. P. Bielik, PhD.    Z, S
Povinne voliteľné predmety
Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii   10    39   doc. Ing. Peter Fandel, CSc.    Z, S
Environmentálna ekonomika   10    39   doc. Ing. M. Rajčániová, PhD.    Z, S
Ekonometria  III   10    39   prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.    Z, S
Ekonomická analýza a kontroling   10    39   prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.    Z, S
Ekonomická informatika    10    39   doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.    Z, S
Financie III   10    39   doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.    Z, S
Finančné účtovníctvo   10    39   doc. Ing. Anna Látečková, PhD.    Z, S
Informačné systémy   10    39   doc. Ing. Milan Kučera, CSc.    Z, S
Makroekonómia  III   10    39   prof. Ing. J. Pokrivčák, M.S., PhD.    Z, S
Marketingový manažment II   10    39   prof. Ing. Ľudmila Nagyová, CSc.    Z, S
Matematika pre ekonómov   10    39   doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.    Z, S
Medzinárodná ekonomika III   10    39   doc. Ing. Artan Qineti, PhD.    Z, S
Medzinárodné podnikanie   10    39   prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.    Z, S
Odborný jazyk PhD   10    39   PaedDr. Ľ. Moravcová, PhD.    Z, S
Poľnohospodárska ekonómia   10    39   prof. Ing. J. Pokrivčák, M.S., PhD.    Z, S
Štatistika III   10    39   prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.    Z, S
Vedecké publikovanie   10    39   prof. Ing. Marián Brestič, CSc.    Z, S
Strategický manažment II   10    39   Dr.h.c.doc.Ing.M.Kadlečíková,CSc.    Z, S
Vedecká časť
Dizertačný projekt A   15       *chairman of Field of Study Board    Z
Dizertačný projekt B   15       *chairman of Field of Study Board    Z
Dizertačný projekt C   15       *chairman of Field of Study Board    Z
Dizertačný projekt D   15       *chairman of Field of Study Board    Z
Metodika dizertačnej práce   15       *chairman of Field of Study Board    Z
Obhajoba dizertačnej práce   30       *chairman of Field of Study Board    S
Štátna dizertačná skúška   15       *chairman of Field of Study Board    S

 
Študijný plán - denná forma štúdia


Ročník

 
Študijná časť
 
Výučba - ukončenie

ECTS
   
Vedecká časť

Ukončenie
   
ECTS
 1.

  Manažment III
povinný predmet
      39-S 10     Metodika dizertačnej práce Z     15  
  Mikroekonómia III
povinný predmet
      39-S 10     Dizertačný projekt A Z     15  
  Podnikovo-hospodárska náuka
povinný predmet
      39-S 10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
30

60


2.

  Vedecké publikovanie       39-S 10     Štátna dizertačná skúška S     15  
  Povinne voliteľný predmet 1       39-S 10     Dizertačný projekt B Z     15  
  Povinne voliteľný predmet 2       39-S 10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
30

60


3.

              Dizertačný projekt C Z     15  
              Dizertačný projekt D Z     15  
              Obhajoba dizertačnej práce S     30  

Počet kreditov spolu:
 

0
           
60

60
Počet kreditov za štúdium celkovo: 60             120 180
                           


Študijný plán - externá forma štúdia


Ročník

   
Študijná časť

Výučba - ukončenie
 
ECTS
   
Vedecká časť

Ukončenie
   
ECTS
 


1.

    Manažment III 
povinný predmet
39-S   10                
    Mikroekonómia III
povinný predmet
39-S   10     Metodika dizertačnej práce Z     15  
    Podnikovo-hospodárska náuka
povinný predmet
39-S   10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
15

45


2.

    Vedecké publikovania 39-S   10                
    Povinne voliteľný predmet 1 39-S   10     Dizertačný projekt A Z     15  
    Povinne voliteľný predmet 2 39-S   10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
15

45


3.

                Štátna dizertačná skúška S     15  
                Dizertačný projekt B Z     15  
                Dizertačný projekt C Z     15  

Počet kreditov spolu:
 

0
           
45

45

4.
                Dizertačný projekt D Z     15   
                Obhajoba dizertačnej práce S     30   

Počet kreditov spolu:
 
             
45

45
Počet kreditov za štúdium celkovo: 60             120 180