Študijný program: Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

Študijný program: Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

Študijný odbor:      Ekonómia a manažment

 Garant študijného programu:

prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.

 Spolugaranti študijného programu:

prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.

doc. Ing. Artan Qineti, PhD.

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, interpretácie a tvorivého riešenia ekonomických problémov odvetvia obchodu a priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, cestovného ruchu a služieb. Absolvent študijného programu Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti:

  • ekonomických koncepcií, procesov riadenia a organizačných foriem fungovania subjektov v rámci konkrétnych odvetvových a prierezových ekonomík, ekonomickej a manažérskej funkcie podnikateľských subjektov v odvetviach,
  • vplyvu makroenvironmentálnych síl na organizácie v odvetví (vrátane etických, spoločenských, ekonomických, právnych a technologických faktorov),
  • efektov zapojenia podnikateľských subjektov do medzinárodnej deľby práce,
  • aplikácií manažérskych informácií a kvantitatívnych metód v odvetvových a prierezových ekonomikách,
  • výskumu odvetvových špecifík ekonomiky produktu v prierezových väzbách odvetví,
  • koncepcií a problémov podnikateľskej politiky v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva
Prehľad predmetov

Názov predmetu
 

Kredity
 

Dotácia hodín za semester

Gestor predmetu
 

Ukončenie
 
Povinné predmety
Makroekonómia III 10  39 prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.  Z, S
Mikroekonómia  III 10  39 doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.  Z, S
Poľnohospodárska ekonómia  10  39 prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.  Z, S
Povinne voliteľné predmety
Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii 10  39 prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.  Z, S
Environmentálna ekonomika 10  39 doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.  Z, S
Ekonometria III 10  39 prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.  Z, S
Ekonomická informatika 10  39 doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.  Z, S
Ekonomika rozvoja  III 10  39 doc. Ing. Artan Qineti, PhD.  Z, S
Financie  III 10  39 doc. Ing. Marián Tóth, PhD.  Z, S
Finančné účtovníctvo 10  39 doc. Ing. Anna Látečková, PhD.  Z, S
Informačné systémy 10  39 doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.  Z, S
Manažment III 10  39 doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.  Z, S
Marketingový manažment II 10  39 prof. Ing. Ľudmila Nagyová, CSc.  Z, S
Matematika pre ekonómov 10  39 doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.  Z, S
Medzinárodná ekonomika  III 10  39 doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.  Z, S
Medzinárodné podnikanie 10  39

prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD.

 Z, S
Odborný jazyk PhD 10  39 Mgr. Eva Matušeková, PhD.  Z, S
Podnikovo-hospodárska náuka 10  39 Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  Z, S
Strategický manažment II 10 39 doc. Ing. Radovan Savov, PhD.  Z, S
Štatistika III 10  39 prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.  Z, S
Vedecké publikovanie 10  39 prof. Ing. Marián Brestič, CSc.  Z, S
Vedecká časť
Dizertačný projekt  A 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.  Z
Dizertačný projekt B 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.  Z
Dizertačný projekt C 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.  Z
Dizertačný projekt D 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.  Z
Metodika dizertačnej práce 15   školiteľ(ka)  Z
Obhajoba dizertačnej práce 30   *predseda odborovej komisie  S
Štátna dizertačná skúška 15   *predseda odborovej komisie  S

 

Študijný plán - denná forma štúdia


Ročník

   
Študijná časť

Výučba -
ukončenie
   
ECTS
   
Vedecká časť

Ukončenie
 
ECTS
 


1.

    Makroekonómia III
povinný predmet
    39-S     10     Metodika dizertačnej práce Z   15  
    Mikroekonómia III
povinný predmet
    39-S     10     Dizertačný projekt A Z   15  
    Poľnohosp. ekonómia
povinný predmet
    39-S     10              

Počet kreditov spolu:
 
   
30
         
30

60


2.

    Vedecké publikovanie     39-S     10     Štátna dizertačná skúška S   15  
    Povinne voliteľ. predmet 1     39-S     10     Dizertačný projekt B Z   15  
    Povinne voliteľ. predmet 2     39-S     10              

Počet kreditov spolu:
 
   
30
         
30

60


3.

                  Dizertačný projekt C Z   15  
                  Dizertačný projekt D Z   15  
                  Obhajoba dizertačnej práce S   30  

Počet kreditov spolu:
 
   
0
         
60

60
Počet kreditov za štúdium celkovo:     60           120  
                            180

 
Študijný plán - externá forma štúdia


Ročník

   
Študijná časť

Výučba -
ukončenie

   
ECTS
   
Vedecká časť

Ukončenie
 
ECTS
 


1.

    Makroekonómia III
povinný predmet 
    39-S     10              
    Mikroekonómia III
povinný predmet
    39-S     10     Metodika dizertačnej práce Z   15  
    Poľnohosp. ekonómia
povinný predmet
    39-S     10              

Počet kreditov spolu:

   
30
         
15

45


2.

    Vedecké publikovanie     39-S     10              
    Povinne voliteľ. predmet 1     39-S     10     Dizertačný projekt A Z   15  
    Povinne voliteľ. predmet 2     39-S     10              

Počet kreditov spolu:
 
   
30
         
15

45


3.

                  Štátna dizertačná skúška S   15  
                  Dizertačný projekt B Z   15  
                  Dizertačný projekt C Z   15  

Počet kreditov spolu:
 
   
0
         
45

45

4.
                  Dizertačný projekt D T   15   
                  Obhajoba dizertačnej práce S   30   

Počet kreditov spolu:
 
               
45

45
Počet kreditov za štúdium celkovo:     60           120  
                            180