Študijný program: Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

Študijný program: Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Študijný odbor: 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky
 

Garant študijného programu:
prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD. 

Spolugaranti študijného programu:
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.

doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, interpretácie a tvorivého riešenia ekonomických problémov odvetvia obchodu a priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, cestovného ruchu a služieb. Absolvent odboru Odvetvové a prierezové ekonomiky vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti:

  • ekonomických koncepcií, procesov riadenia a organizačných foriem fungovania subjektov v rámci konkrétnych odvetvových a prierezových ekonomík, ekonomickej a manažérskej funkcie podnikateľských subjektov v odvetviach,
  • vplyvu makroenvironmentálnych síl na organizácie v odvetví (vrátane etických, spoločenských, ekonomických, právnych a technologických faktorov),
  • efektov zapojenia podnikateľských subjektov do medzinárodnej deľby práce,
  • aplikácií manažérskych informácií a kvantitatívnych metód v odvetvových a prierezových ekonomikách,
  • výskumu odvetvových špecifík ekonomiky produktu v prierezových väzbách odvetví,
  • koncepcií a problémov podnikateľskej politiky v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva
     
Prehľad predmetov

Názov predmetu
 

Kredity
 

Dotácia hodín za semester

Gestor predmetu
 
 
Ukončenie
 
Povinné predmety
Makroekonómia III  10  39 prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.    Z, S
Mikroekonómia  III  10  39 doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.    Z, S
Poľnohospodárska ekonómia   10  39 prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.    Z, S
Povinne voliteľné predmety
Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii 10  39 doc. Ing. Peter Fandel, CSc.    Z, S
Environmentálna ekonomika 10  39 doc. Ing. M. Rajčániová, PhD.    Z, S
Ekonometria III 10  39 prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.    Z, S
Ekonomická informatika 10  39 doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.    Z, S
Ekonomika rozvoja  III 10  39 doc. Ing. Artan Qineti, PhD.    Z, S
Financie  III 10  39 doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.    Z, S
Finančné účtovníctvo 10  39 doc. Ing. Anna Látečková, PhD.    Z, S
Informačné systémy 10  39 doc. Ing. Milan Kučera, CSc.    Z, S
Manažment III 10  39 prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.    Z, S
Marketingový manažment II 10  39 prof. Ing. Ľudmila Nagyová, CSc.    Z, S
Matematika pre ekonómov 10  39 doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.    Z, S
Medzinárodná ekonomika  III 10  39 doc. Ing. Artan Qineti, PhD.    Z, S
Medzinárodné podnikanie 10  39 prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.    Z, S
Odborný jazyk PhD 10  39 PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.    Z, S
Podnikovo-hospodárska náuka 10  39 Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.    Z, S
Strategický manažment II 10 39 Dr.h.c.doc.Ing. M. Kadlečíková,CSc.    Z, S
Štatistika III 10  39 prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.    Z, S
Vedecké publikovanie 10  39 prof. Ing. Marián Brestič, CSc.    Z, S
Vedecká časť
Dizertačný projekt  A 15   *predseda odborovej komisie + JP    Z
Dizertačný projekt B 15   *predseda odborovej komisie    Z
Dizertačný projekt C 15   *predseda odborovej komisie    Z
Dizertačný projekt D 15   *predseda odborovej komisie    Z
Metodika dizertačnej práce 15   *predseda odborovej komisie    Z
Obhajoba dizertačnej práce 30   *predseda odborovej komisie    S
Štátna dizertačná skúška 15   *predseda odborovej komisie    S

 

Študijný plán - denná forma štúdia


Ročník

   
Študijná časť

Výučba -
ukončenie
   
ECTS
   
Vedecká časť

Ukončenie
 
ECTS
 


1.

    Makroekonómia III
povinný predmet
    39-S     10     Metodika dizertačnej práce Z   15  
    Mikroekonómia III
povinný predmet
    39-S     10     Dizertačný projekt A Z   15  
    Poľnohosp. ekonómia
povinný predmet
    39-S     10              

Počet kreditov spolu:
 
   
30
         
30

60


2.

    Vedecké publikovanie     39-S     10     Štátna dizertačná skúška S   15  
    Povinne voliteľ. predmet 1     39-S     10     Dizertačný projekt B Z   15  
    Povinne voliteľ. predmet 2     39-S     10              

Počet kreditov spolu:
 
   
30
         
30

60


3.

                  Dizertačný projekt C Z   15  
                  Dizertačný projekt D Z   15  
                  Obhajoba dizertačnej práce S   30  

Počet kreditov spolu:
 
   
0
         
60

60
Počet kreditov za štúdium celkovo:     60           120  
                            180


Študijný plán - externá forma štúdia


Ročník

   
Študijná časť

Výučba -
ukončenie

   
ECTS
   
Vedecká časť

Ukončenie
 
ECTS
 


1.

    Makroekonómia III
povinný predmet 
    39-S     10              
    Mikroekonómia III
povinný predmet
    39-S     10     Metodika dizertačnej práce Z   15  
    Poľnohosp. ekonómia
povinný predmet
    39-S     10              

Počet kreditov spolu:

   
30
         
15

45


2.

    Vedecké publikovanie     39-S     10              
    Povinne voliteľ. predmet 1     39-S     10     Dizertačný projekt A Z   15  
    Povinne voliteľ. predmet 2     39-S     10              

Počet kreditov spolu:
 
   
30
         
15

45


3.

                  Štátna dizertačná skúška S   15  
                  Dizertačný projekt B Z   15  
                  Dizertačný projekt C Z   15  

Počet kreditov spolu:
 
   
0
         
45

45

4.
                  Dizertačný projekt D T   15   
                  Obhajoba dizertačnej práce S   30   

Počet kreditov spolu:
 
               
45

45
Počet kreditov za štúdium celkovo:     60           120  
                            180