Študijný program: Agrárny obchod a marketing

Študijný program: Agrárny obchod a marketing

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

 Garant študijného programu:

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Spolugaranti študijného programu:

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň)

Absolvent študijného programu Agrárny obchod a marketing, v doktorandskom štúdiu nadobudne profesionálnu orientáciu a spôsobilosť vykonávať povolania vyžadujúce aplikácie vedeckých metód výskumu a predikcie ekonomiky a marketingu podnikov.  Philosophiae Doctor (PhD.) v študijnom programe „Agrárny obchod a marketing“ po absolvovaní 3. stupňa štúdia ovláda vedecké metódy výskumu marketingového prostredia a trhových dát, metódy stimulácie a verifikácie marketingových riešení, analýzy, interpretácie a aplikovania výsledkov výskumu spotrebiteľských a obchodných subjektov, kritického posúdenia a tvorivého riešenia zložitých problémov marketingových a obchodných systémov. Ďalej ovláda metodiku a metodológiu vedeckej práce, formulovania a testovania vedeckých hypotéz s trhovými a spotrebiteľskými experimentmi s cieľom rozvíjať a posúvať dopredu vedecké poznanie v danej oblasti.  

Prehľad predmetov

Názov predmetu
 

Kredity
 

Dotácia hodín za semester

Gestor predmetu
 

Ukončenie

Povinné predmety

Makroekonómia  III

     10

            39

prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.

Z, S

Marketingový manažment II

     10

            39

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Z, S

Mikroekonómia III

     10

            39

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.

Z, S
Povinne voliteľné predmety
Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii 10 39 prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. Z, S
Globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy 10 39 prof. Dr. Ing. Elena Horská Z, S
Manažment kvality II 10 39 prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. Z, S
Marketingová komunikácia II 10 39 prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. Z, S
Medzinárodná ekonomika III 10 39 doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. Z, S
Medzinárodné podnikanie 10 39 prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. Z, S
Odborný jazyk PhD. 10 39 Mgr. Eva Matušeková, PhD. Z, S

Poľnohospodárska ekonómia

10 39 prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD. Z, S
Psychológia spotrebiteľského správania a nákupné rozhodovanie 10 39 Dr. h. c. prof. Dr. Elena Horská Z, S
Sociológia a psychológia trhu 10 39 doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. Z, S
Spotrebiteľské správanie sa domácností 10 39 prof.. Ing. Ľubica Bartová, CSc. Z, S
Spotrebiteľské teórie II 10 39 doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. Z, S
Štatistika III 10 39 prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. Z, S
Vedecké publikovanie 10 39 prof. Ing. Marián Brestič, CSc. Z, S
Vedecká časť
Dizertačný projekt  A 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. Z
Dizertačný projekt B 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. Z
Dizertačný projekt C 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. Z
Dizertačný projekt D 15   prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. Z
Metodika dizertačnej práce 15   školiteľ(ka) Z
Obhajoba dizertačnej práce 30   *predseda odborovej komisie S
Štátna dizertačná skúška 15   *predseda odborovej komisie S

Študijný plán - denná forma štúdia


Ročník

   
Študijná čast
 
Výučba - ukončenie
 
ECTS
   
Vedecká časť

Ukončenie
   
ECTS
 


1.

    Makroekonómia III
povinný predmet 
      39-S   10     Metodika dizertačnej práce Z     15  
    Mikroekonómia III
povinný predmet 
      39-S   10     Dizertačný projekt A Z     15  
    Marketingový manažment II 
povinný predmet 
      39-S   10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
30

60


2.

    Vedecké publikovanie       39-S   10     Štátna dizertačná skúška S     15  
    Povinne voliteľný predmet 1     39-S   10     Dizertačný projekt B Z     15  
    Povinne voliteľný predmet 2     39-S   10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
30

60


3.

                  Dizertačný projekt C Z     15  
                  Dizertačný projekt D Z     15  
                  Obhajoba dizertačnej  práce S     30  

Počet kreditov spolu:
 

0
           
60

60
Počet kreditov za štúdium celkovo: 60             120 180
                               

 
Študijný plán - externá forma


Ročník 

   
Študijná časť

Výučba - ukončenie
 
ECTS
     
Vedecká časť

Ukončenie
   
ECTS
 


1.

    Makroekonómia III
povinný predmet
    39-S   10                  
    MikroekonómiaIII
povinný predmet
    39-S   10       Metodika dizertačnej práce Z     15  
    Marketingový manažment II  
povinný predmet
    39-S   10                  

Total number of credits :
 

30
             
15

45


2.

    Vedecké publikovanie     39-S   10                  
    Povinne voliteľný predmet 1     39-S   10       Dizertačný projekt A Z     15  
    Povinne voliteľný predmet 1     39-S   10                  

Total number of credits :
 

30
             
15

45


3.

                  Štátna dizertačná skúška S     15  
                  Dizertačný projekt B Z     15  
                  Dizertačný projekt C Z     15  

Total number of credits :
 

0
             
45

45

4.
                  Dizertačný projekt D Z     15   
                  Obhajoba dizertačnej práce S     30   

Total number of credits :
 
               
45

45
Total number of credits per study : 60               120 180