Študijný program: Agrárny obchod a marketing

Študijný program: Agrárny obchod a marketing
Študijný odbor: 3.3.10 Obchod a marketing

Garant študijného programu:
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Spolugaranti študijného programu:
prof. Dr. Ing. Elena Horská
doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc.

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň)

Absolvent študijného programu Agrárny obchod a marketing, v doktorandskom štúdiu nadobudne profesionálnu orientáciu a spôsobilosť vykonávať povolania vyžadujúce aplikácie vedeckých metód výskumu a predikcie ekonomiky a marketingu podnikov.  Philosophiae Doctor (PhD.) v študijnom programe „Agrárny obchod a marketing“ po absolvovaní 3. stupňa štúdia ovláda vedecké metódy výskumu marketingového prostredia a trhových dát, metódy stimulácie a verifikácie marketingových riešení, analýzy, interpretácie a aplikovania výsledkov výskumu spotrebiteľských a obchodných subjektov, kritického posúdenia a tvorivého riešenia zložitých problémov marketingových a obchodných systémov. Ďalej ovláda metodiku a metodológiu vedeckej práce, formulovania a testovania vedeckých hypotéz s trhovými a spotrebiteľskými experimentmi s cieľom rozvíjať a posúvať dopredu vedecké poznanie v danej oblasti.  

Contents of the Study 

Názov predmetu
 
Kredity
    Dotácia hodín za semester  
Gestor predmetu
 
Ukončenie
Povinné predmety
Makroekonómia  III   10      39   prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.    Z,S
Marketingový manažment II   10      39   prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.    Z,S
Mikroekonómia III    10      39   doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.    Z,S
Povinne voliteľné predmety
Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii   10      39   doc. Ing. Peter Fandel, CSc.    Z,S
Globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy   10      39   prof. Dr. Ing. Elena Horská    Z,S
Manažment kvality II   10      39   doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.    Z,S
Marketingová komunikácia II   10      39   prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.    Z,S
Medzinárodná ekonomika III   10      39   prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.    Z,S
Medzinárodné podnikanie   10      39   prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.    Z,S
Odborný jazyk PhD.   10      39   PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.    Z,S
Poľnohospodárska ekonómia   10      39   prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.    Z,S
Psychológia spotrebiteľského správania a nákupné rozhodovanie   10     39   prof. Dr. Ing. Elena Horská    Z,S
Sociológia a psychológia trhu   10     39   doc. Mgr. Ing. D. Moravčíková, PhD.    
Spotrebiteľské správanie sa domácností    10      39   doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc.    Z,S
Spotrebiteľské teórie II    10      39   doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.    Z,S
Štatistika  III   10      39   prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.    Z,S
Vedecké publikovanie   10      39   prof. Ing. Marián Brestič, CSc.    Z,S
Vedecká časť
Dizertačný projekt  A   15         *predseda odborovej komisie    Z
Dizertačný projekt  B   15         *predseda odborovej komisie    Z
Dizertačný projekt  C   15         *predseda odborovej komisie    Z
Dizertačný projekt  D   15         *predseda odborovej komisie    Z
Metodika dizertačnej práce   15         *predseda odborovej komisie    Z
Obhajoba dizertačnej práce   30         *predseda odborovej komisie    S
Štátna dizertačná skúška   15         *predseda odborovej komisie    S

 
 Študijný plán - denná forma štúdia


Ročník

   
Študijná čast
 
Výučba - ukončenie
 
ECTS
   
Vedecká časť

Ukončenie
   
ECTS
 


1.

    Makroekonómia III
povinný predmet 
      39-S   10     Metodika dizertačnej práce Z     15  
    Mikroekonómia III
povinný predmet 
      39-S   10     Dizertačný projekt A Z     15  
    Marketingový manažment II 
povinný predmet 
      39-S   10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
30

60


2.

    Vedecké publikovanie       39-S   10     Štátna dizertačná skúška S     15  
    Povinne voliteľný predmet 1     39-S   10     Dizertačný projekt B Z     15  
    Povinne voliteľný predmet 2     39-S   10                

Počet kreditov spolu:
 

30
           
30

60


3.

                  Dizertačný projekt C Z     15  
                  Dizertačný projekt D Z     15  
                  Obhajoba dizertačnej  práce S     30  

Počet kreditov spolu:
 

0
           
60

60
Počet kreditov za štúdium celkovo: 60             120 180
                               


Študijný plán - externá forma


Ročník 

   
Študijná časť

Výučba - ukončenie
 
ECTS
     
Vedecká časť

Ukončenie
   
ECTS
 


1.

    Makroekonómia III
povinný predmet
    39-S   10                  
    MikroekonómiaIII
povinný predmet
    39-S   10       Metodika dizertačnej práce Z     15  
    Marketingový manažment II  
povinný predmet
    39-S   10                  

Total number of credits :
 

30
             
15

45


2.

    Vedecké publikovanie     39-S   10                  
    Povinne voliteľný predmet 1     39-S   10       Dizertačný projekt A Z     15  
    Povinne voliteľný predmet 1     39-S   10                  

Total number of credits :
 

30
             
15

45


3.

                  Štátna dizertačná skúška S     15  
                  Dizertačný projekt B Z     15  
                  Dizertačný projekt C Z     15  

Total number of credits :
 

0
             
45

45

4.
                  Dizertačný projekt D Z     15   
                  Obhajoba dizertačnej práce S     30   

Total number of credits :
 
               
45

45
Total number of credits per study : 60               120 180