Challenge fund

 

O programe

Challenge fund je grantový program FEM SPU v Nitre, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia FEM SPU v Nitre s cieľom podporovať účasť študentov všetkých troch stupňov štúdia na významných podujatiach ako sú medzinárodné konferencie, kongresy, letné školy, intenzívne programy, bilaterálne výmeny, medzinárodné študijné programy a podobne. Osobitná pozornosť je venovaná podpore doktorandského štúdia.

tl_files/fem/images/Zo zivota fakulty/2015/maj/logo FEM.jpg   

Program koordinuje dekanát FEM. Prihlášky je možné posielať priebežne počas celého roka a schvaľuje ich vedenie FEM na návrh dekanky FEM.

Časť prostriedkov z grantového programu bude určená aj na čiastočné financovanie účasti na významných konferenciách, stážach a prednáškových pobytoch učiteľov FEM.

Grantový program slúži na podporu uvedených aktivít na princípe spolufinancovania, resp. dofinancovania podporovaných aktivít.

Grantový program neslúži na dofinancovanie študentských študijných pobytov a odborných stáží v rámci programov Erasmus+, CEEPUS, resp. Národného štipendijného programu.

Vedecká kaviareň FEM je novým podprogramom Challenge Fundu a je zameraná na podporu vedeckých aktivít študentov a doktorandov FEM, zapájanie do projektov, spoločné akcie, diskusie, workshopy, atď. Cieľom je zapájať mladých ľudí do vedecko-výskumnej a inovátorskej činnosti, popularizovať vedu a podporovať mladé talenty.

 

Finančný grant bude poskytnutý na základe nasledovných kritérií:

-  motivácia a prínos (pre študenta, pre fakultu, prioritne výstup kategórie A),

-  prioritne budú podporované celofakultné akcie,

-  aktívna účasť/spolupráca pri fakultných podujatiach, aktivitách.

 

Prihláška

Podporili sme - odkazy na CHF nájdete v časti „Zo života fakulty“ na www.fem.uniag.sk

 

Poznámka: Držiteľ Challenge fund grantu je povinný poskytnúť informáciu o podujatí formou článku, resp. postu na fakultných sociálnych sieťach.