O programe

Challenge fund je grantový program FEM SPU v Nitre, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia FEM SPU v Nitre s cieľom podporovať účasť študentov všetkých troch stupňov štúdia na významných podujatiach ako sú medzinárodné konferencie, kongresy, letné školy, intenzívne programy, bilaterálne výmeny, medzinárodné študijné programy a podobne. 

tl_files/fem/images/Zo zivota fakulty/2015/maj/logo FEM.jpg   

Program koordinuje dekanát FEM. Uzávierka prihlášok je 4-krát ročne v mesiacoch marec, jún, september a december (vždy k 1. dňu daného mesiaca).

Časť prostriedkov z grantového programu bude určená aj na čiastočné financovanie účasti na významných konferenciách, stážach a prednáškových pobytoch učiteľov FEM.

Grantový program slúži na podporu uvedených aktivít na princípe spolufinancovania, resp. dofinancovania podporovaných aktivít.

Grantový program neslúži na dofinancovanie študentských študijných pobytov a odborných stáží v rámci programov Erasmus+, CEEPUS, resp. Národného štipendijného programu. 

Finančný grant bude poskytnutý na základe nasledovných kritérií:

-          motivácia a prínos (pre študenta, pre fakultu, prioritne výstup kategórie A),

-          prioritne budú podporované celofakultné akcie,

-          aktívna účasť/spolupráca pri fakultných podujatiach, aktivitách.

 

Prihláška

Aktuálne ponuky

Podporili sme