INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV NA I. STUPEŇ ŠTÚDIA NA FEM SPU V NITRE
AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského štúdia
na FEM SPU v Nitre pre akademický rok 2024/2025

Študijné programy

Termín konania prijímacej skúšky: 11. júna 2024, náhradný termín 26. júna 2024
 
Termín podania elektronickej prihlášky: 1. kolo:  do 30. apríla 2024

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 17. 6. 2024

Dni otvorených dverí:
FEM Nitra, pavilón S 19. 1. 2024, 15. 3. 2024 (vstup o 10,30 h, poslucháreň S-01)

Možnosti ubytovania

Kontakt: studfem@uniag.sk