INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV NA I. STUPEŇ ŠTÚDIA NA FEM SPU V NITRE
AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského štúdia
na FEM SPU v Nitre pre akademický rok 2023/2024

Študijné programy

Termín konania prijímacej skúšky: 7. - 8. júna 2023
 

Termín podania elektronickej prihlášky 1. kolo:  do 30. apríla 2023

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 15.6.2023

Dni otvorených dverí:
FEM Nitra, pavilón S 20. 1. 2023, 17. 2. 2023, 17. 3. 2023 (vstup o 10,30 h, poslucháreň S-01)

Možnosti ubytovania

Kontakt: studfem@uniag.sk