INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV NA I. STUPEŇ ŠTÚDIA NA FEM SPU V NITRE
AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského štúdia
na FEM SPU v Nitre pre akademický rok 2022/2023

Študijné programy

Termín konania prijímacej skúšky: 7. - 8. júna 2022

Termín podania elektronickej prihlášky 1. kolo:  do 28. februára 2022
  2. kolo: do 30. apríla 2022

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 14.6.2022

Dni otvorených dverí:
FEM Nitra, pavilón S 21. 1. 2022, 11. 2. 2022, 11. 3. 2022 (vstup o 10,30 h, poslucháreň S-01)