1. stupeň - Bakalárske štúdium

Profil študenta

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia je zameraný na získanie teoretického základu z oblasti mikro a makroekonómie, podnikového hospodárstva, manažmentu, marketingu, financií, účtovníctva, práva, kvantitatívnych metód, poľnohospodárskych vied ako aj ďalších ekonomicky zameraných disciplín dotvárajúcich profil absolventa Fakulty ekonomiky a manažmentu v danom študijnom programe.