Bakalárske štúdium

 

Bakalárska štátna skúška


Dôležité termíny pre študentov:
3. ročníka 1. stupňa štúdia - denná forma a
4. ročníka 1. stupňa štúdia - externá forma

Letný semester:

Kontaktná výučba

10. 2. – 17. 4. 2020 -  ZRUŠENÁ
Zápočet: PODMIENKY A TERMÍN PRE UDELENIE
ZÁPOČTU STANOVÍ GARANT PREDMETU

FORMU UKONČENIA PREDMETU PREDPÍSANÝM
SPÔSOBOM 
URČÍ GARANT PREDMETU

Odovzdávanie BP :
(vloženie práce do UIS)

do 12. 6. 2020 - tlačená záverečná práca sa v tomto
akademickom roku nebude odovzdávať

Odovzdávanie výkazov o štúdiu:

do 26. 6. 2020

Skúškové obdobie:

do 26. 6. 2020

Príprava na štátne skúšky:

do 3. 7. 2020

Štátne skúšky:

6. 7. – 10. 7. 2020

Slávnostná promócia:

ZRUŠENÉ