Úspešní absolventi získajú certifikát a digitálny odznak

Aplikovaná štatistická analýza so SAS / Applied Statistical Analysis with SAS

ASA SAS

Vaša konkurenčná výhoda na pracovnom trhu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je od r. 1998 zapojená do Akademického programu spoločnosti SAS Institute inc. USA.  Od septembra 2022 sa zaradila medzi takmer 400 univerzít na celom svete, ktoré spĺňajú podmienky pre SAS Specialisation program.

V rámci študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii na inžinierskom stupni štúdia, ktorého garantujúcim pracoviskom je Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky na Fakulte ekonomiky a manažmentu, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, môže študent získať SAS certifikát k tomu aj digitálny odznak na sociálne siete. Podmienkou je úspešné absolvovanie minimálne dvoch povinných a jedného povinne voliteľného predmetu z ponuky Aplikovanej štatistickej analýzy so SAS (ASA SAS).

Ponúkané predmety v rámci ASA SAS:  

E15-0166-I Viacrozmerná štatistická analýza / Multivariate Statistical Analysis - Povinný  

E15-0150-I Metódy prognózovania / Forecasting Methods - Povinný  

E15-0159-I Systémy na podporu štatistických analýz / Support Systems for Statistical Analyses - Povinne voliteľný  

E15-0152-I Modelovanie regionálneho rozvoja / Modelling of Regional Development - Povinne voliteľný  

Získanie certifikátu osvedčuje schopnosť absolventa KME Ing. a SAS Akademického špecializačného programu: Aplikovaná štatistická analýza so SAS / Applied Statistical Analysis with SAS, vhodne aplikovať vybrané moduly štatistického softvéru SAS® a pracovať s dátovými súbormi reálnych databáz.  

Digitálny certifikát

https://www.credly.com/org/sas/badge/sas-slovak-university-of-agriculture-academic-specialization-in-applied-statistical-analysis-with-sas

Absolvovaním špecializačného programu a získaním certifikátu sa zvýšia možnosti uplatnenia týchto absolventov na trhu práce.   

V školskom roku 2022-2023 úspešným absolvovaním špecializačného programu získali certifikát štyria študenti študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii.  

 

Zodpovedná a kontaktná osoba: prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.