APVV - Projekty Agentúry na podporu výskumu a vývoja


Aktuálne riešené projekty APVV na FEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Názov projektu Zodpovedný riešiteľ     Zač. rieš.  K. rieš.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APVV-15-0552   Vplyv finančných trhov a 
poľnohospodárskych

politík na agropotravinársky sektor
Rajčániová Miroslava,
doc.Ing., PhD.
2016 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APVV-16-0321 Potravinová bezpečnosť, chudoba a
ohrozené
skupiny obyvateľstva: úloha politík 
Pokrivčák Ján,
prof. Ing., PhD.
2017 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APVV-16-0244  Kvalitatívne faktory vplývajúce
na výrobu 
a spotrebu mlieka a syrov
Nagyová Ľudmila, 
prof.Ing., PhD.
2017 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APVV-17-0564 Využitie spotrebiteľskej neurovedy
a inovatívnych výskumných riešení
v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe,
obchode a službách. (EN verzia)
Jakub Berčík,
Ing., PhD.
2018 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------