Stretnutie jubilantov a poďakovanie bývalým vedúcim katedier

napísal


Na začiatku akademického roka býva už tradíciou pripomenúť si pracovné a životné jubileá daného kalendárneho roka. Aj tento rok nebol výnimkou a pretože lepšiu epidemiologickú situáciu v najbližšom období neočakávame, rozhodli sme sa stretnutie zorganizovať, i keď v jednoduchšom formáte. Na stretnutie dňa 21. 9. 2021 boli pozvaní tí, ktorí oslávili svoje životné jubileum, tiež pracovné jubileu 20 rokov a viac, a tiež tí, ktorí pôsobili vo funkcií vedúcich katedier, až do uskutočnenia organizačnej zmeny (vedúca Katedry matematiky, vedúca Katedry manažmentu, vedúca Katedry spoločenských vied a vedúci Katedry financií). Stretnutie sa uskutočnilo v posluchárni S-01, kde na každého čakal ďakovný list, červená ruža a čokoláda.
 
Tentokrát teda bez kávičky a zákusku, ale dôležité je, že nezabúdame na tých, ktorí roky svojho života venovali práci pre rozvoj svojho pracoviska, fakulty a univerzity. Dekanka FEM, prof. Elena Horská, poďakovala všetkým za obetavú prácu a popriala najmä pevné zdravie. K blahoželaniu sa pripojila aj Mgr. Radomíra Hornyák-Gregáňová, PhD., predsedníčka FO OZ PŠaV pri FEM SPU v Nitre. Za oslávencov sa prihovoril prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
 

Ísť späť