Habilitačné prednášky na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave

napísal

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa dňa 14. októbra 2020 uskutočnili habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác Ing. Zdenky Kádekovej, PhD. a Ing. Ingrid Košičiarovej, PhD. na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Ing. Zdenka Kádeková, PhD. predniesla habilitačnú prednášku na tému:
„Atribúty kreujúce imidž potravinárskych podnikov”

a obhajovala habilitačnú prácu na tému:
„Spoločenská zodpovednosť ako súčasť Public relations potravinárskych podnikov na Slovensku“.

Ing. Ingrid Košičiarová, PhD. predniesla habilitačnú prednášku na tému:
„Privátne značky ako alternatíva nákupu”

a obhajovala habilitačnú prácu na tému:
„Privátne značky ako významný atribút budovania firemného imidžu potravinárskych obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku.“


Dňa 15. októbra 2020 zasadala vedecká rada Fakulty manažmentu UK v Bratislave, ktorá väčšinou hlasov schválila udelenie titulu „docent“ obom kandidátkam v odbore habilitačného a inauguračného konania „Manažment“. Srdečne obom gratulujeme!

Späť