Akademická obec FEM SPU v Nitre online

napísal

Dňa 9. 12. 2020 sa uskutočnilo každoročné zasadnutie akademickej obce FEM SPU v Nitre, avšak vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia online prostredníctvom MS TEAMS. Celkovo sa zasadnutia zúčastnilo vyše 130 členov akademickej obce FEM vrátane predsedníčky AS SPU v Nitre, doc. Ing. Jany Lendelovej, PhD., ktorá sa účastníkom prihovorila aj v rámci diskusie.
 
Súčasťou programu bola správa predsedu AS FEM SPU v Nitre, prof. Ing. Ľubomíra Gurčíka, PhD., o činnosti AS FEM SPU v Nitre počas roka 2020, ktorý otvoril a viedol rokovanie.
Hlavným bodom programu bola Správa o činnosti FEM SPU v Nitre za rok 2020, ktorú prezentovala dekanka FEM, prof. Elena Horská. Sústredila sa na všetky oblasti života fakulty, a to vzdelávanie, prípravy na akreditáciu, nábor študentov a kvalita vzdelávacej činnosti, výkony vo výskume a projektovej činnosti, technický rozvoj a práca s verejnosťou. Na záver zdôraznila najmä úlohy súvisiace s pripravovanou akreditáciou, výkonnostný personálny audit, zmeny v metodike rozpočtu, ktoré sa týkajú SPU a jednotlivých fakúlt.
Diskusné príspevky a otázky mohli účastníci klásť anonymne v programe SLIDO, ale aj v rámci existujúcej schôdze v MS TEAMS. Boli zamerané na hodnotenie výkonov, opatrenia na riešenie rozpočtového schodku, ako aj hodnotenie aktivít, spojených s podporou online výučby v priebehu roku 2020.

Na záver dekanka FEM poďakovala všetkým za spoluprácu a popriala pevné zdravie a pracovné úspechy do ďalšieho kalendárneho roka.
 

Späť