Ako hľadať vhodný zdroj pre publikovanie

Pri plánovaní stratégie pre vyhľadávanie vhodných zdrojov pre publikovanie by mal autor zohľadniť, resp. akceptovať niekoľko faktov:

 • Hľadanie plne podmieniť témou/obsahovým zameraním, ktorú spracováva, alebo chce spracovať v článku, typom dát a spôsobom ich spracovania, ako aj charakterom interpretácie dát/obsahu. Na tomto základe prijať rozhodnutie o rozsahu a forme článku. Vedecké časopisy zvyčajne ponúkajú autorom niekoľko typov článkov, pričom pre každý typ je striktne určený obsah, rozsah, obsahová štruktúra a formálne náležitosti. Medzi najrozšírenejšie typy článkov (zovšeobecnené príklady) patria:
  • pôvodné práce (Original Papers/Scientific papers/Research Papers...),
  • krátke vedecké texty (Short Communication/Letters...),
  • správy a štúdie (Reserach Report/Case Report/Clinical Report...),
  • kazuistiky (Case Report...),
  • prehľadové články (Review Article/Review/Short Review).

Každý vydavateľ jasne deklaruje svoje požiadavky na spracovanie rukopisov v pokynoch pre autorov.

 • Veľmi citlivou otázkou je kritické zhodnotenie typu výskumu/bádania, ktoré bolo základom obsahu príspevku. Autor si musí byť vedomý toho, či prezentuje základný, alebo aplikovaný výskum. Požiadavky konkrétneho časopisu sú opäť dostupné v pokynoch, respektíve sú deklarované v cieľoch a tematickom pokrytí časopisu (zvyčajne sekcia Aims and Scope). Poznámka: Vhodnou voľbou je hľadanie multidisciplinárnych titulov, nakoľko je možnosť publikovať napr. článok aplikovanej ekonómie v periodiku z oblasti rastlinnej alebo živočíšnej výroby a pod.
 • Spôsob komunikácie redakcie s autorom a najmä časové horizonty (reakčný čas trvá niekedy 12 a viac mesiacov, záleží od „postavenia“ časopisu na „trhu“).
 • Kriticky zhodnotiť možnosti z pohľadu „priechodnosti“ spracovaného článku v kontexte pozície vedeckého časopisu vo vedeckej komunite a úrovne autorov, ktorí v ňom publikujú. Vhodnejšie je hľadať tituly s takými indikátormi, ktoré reálne zodpovedajú požiadavkám, ale aj možnostiam (v našich podmienkach napr. impakt faktor od 0,7 do 1,5).