2. stupeň - Inžinierske štúdium


Profil študenta

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia je zameraný predovľetkým na odborné predmety dotvárajúce profil absolventa inžinierskeho stupňa štúdia v danom študijnom programe.