Veda a výskum na FEM


Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre kladie veľký dôraz na podporu výskumu, rozvoja vedy a výchovu doktorandov. Kreativita, inovatívny prístup a zapojenie tvorivých zamestnancov fakulty do národných a medzinárodných projektov právom radí Fakultu ekonomiky a manažmentu k najvýznamnejším vedecko-výskumným inštitúciám nielen v Slovenskej republike ale i v zahraničí. Z roka na rok rastie počet riešených projektov. Na FEM je v súčasnosti riešených 52 výskumných a vzdelávacích projektov, z toho 29 projektov v rámci medzinárodnej spolupráce. Jedná sa o projekty HORIZONT 2020, Interreg, Erasmus Mundus, TEMPUS, KA2 program a iné.  Zo získaných grantov prevažujú zahraničné projekty nad domácimi, čo poukazuje na významné postavenie fakulty v medzinárodnom meradle. Domáce granty, ktoré pochádzajú prevažne z agentúr APVV, VEGA, KEGA, ale aj z komerčných projektov podporujú úspešné riešenie projektov v širokom spektre vedných odborov a vytvárajú priestor pre odbornú, poradenskú a expertíznu činnosť na najvyššej úrovni.  

FEM SPU je zapojená do medzinárodných výskumných sietí, ktoré uskutočňujú špičkový výskum. Medzi najdôležitejšie výskumné oblasti vedy aktuálne riešené na FEM patria: potravinová bezpečnosť; vplyv cenovej volatility v komoditných vertikálach vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych produktov; plytvanie potravinami, analýza ponuky a dopytu potravín; cenová transmisia vo vertikále výroby vybraných potravinárskych komodít; bioekonomika, systémy budovania manažmentu kvality, poľnohospodárske poradenstvo, manažment malých a stredných podnikov, dopady globalizačných a integračných tendencií na agropotravinárske subjekty, trh s pôdou, ekonomika biopalív, ale aj politickú a inštitucionálnu ekonómiu, vplyv podpory organizácií poľnohospodárskych výrobcov na ekonomickú výkonnosť ich členov,  konkurencieschopnosť a udržateľný rozvoj regiónov, spotrebiteľské správanie, analýza ekonomickej efektívnosti produkcie biomasy, rizika investičných projektov, využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch na podporu riadenia a bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikoch.

Vedenie fakulty zaviedlo Challenge fund, Grantovú agentúru FEM a niekoľko ďalších stimulačných programov, ktoré podporujú mladých vedeckých pracovníkov, mobilitu doktorandov, ale aj finančné ohodnotenie mladých docentov a profesorov.  FEM vytvára predpoklady pre rozvoj moderných vzdelávacích a vedeckých centier, umožňujúcich komplexnú prípravu študentov a rozvoj najmodernejších a spoločensky najužitočnejších smerov vedy i výučby. Na FEM boli vybudované moderné laboratória pre realizáciu výskumu a prepojenie vedy s odbornou praxou. Kľúčovou úlohou v oblasti vedy a výskumu bude naďalej zvyšovať postavenie fakulty vo vedeckej komunite,  reflektovať na progresívne trendy doma a v zahraničí a rozširovať komunikačné kanály pre transfer poznatkov do praxe.