Poplatok za vydanie certifikátu UNIcertu II (B2)a III (C1)

Poplatok za vydanie certifikátu UNIcertu II (B2)a III (C1) je 50 EUR a je rozdelený nasledovne: 

- poplatok 20 Eur uchádzač zaplatí s podaním prihlášky na skúšku (pripojiť aj doklad o úhrade) a
- poplatok 30 Eur doplatí pri prevzatí certifikátu (predložiť doklad o úhrade).

Úhrada za UNIcert bankovým prevodom:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra
IBAN: SK4081800000007000066247
VS - číslo študenta
ŠS - 101900718
KS - 0558
Správa pre prijímateľa: Unicert + priezvisko a meno študenta

Poznámka: úhrady sa nedajú platiť v pokladni SPU


Na základe Poriadku poplatkov (Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na SPU v Nitre, vydaná v súlade so zák.č.131/2002 Z.Z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov) z r. 2004, sa určuje dňom 1.1.2009 úhrada 50,- Euro za vydanie certifikátu UNIcert II (B2) a III (C1) z jazyka anglického, nemeckého a ruského. Výška poplatku je stanovená Inštitútom pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe UNIcertLUCE a je jednotná pre všetky slovenské vysoké školy. Ďalej sa určuje úhrada za každú opakovanú časť skúšky (písomnú resp. ústnu) UNIcert 17,- Euro.

Unicert II (B2) a UNIcert III (C1) AJ, NJ a RJ - tí, čo urobili skúšku si môžu prísť pre certifikát aj s originálom o zaplatení. Odbory MPA a IBA aj s indexom.