Pokyny k účasti na dizertačnej skúške

pre študentov prijatých do ak. roka 2015/2016
 

Doklady k dizertačnej skúške

K dizertačnej skúške je potrebné na Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium odovzdať:

  • žiadosť o dizertačnú skúšku,
  • výkaz o štúdiu (index),
  • písomnú prácu k dizertačnej skúške v hrebeňovej alebo suchej väzbe – 2x,
  • tézy písomnej práce (krátky, max. 10-stranový, písomný výklad projektu dizertačnej práce) – 10x,
  • zoznam svojich publikovaných prác (upravený podľa normy STN) – 2x

 

Priebeh dizertačnej skúšky

1. Dizertačná skúška je štátnou skúškou a vzťahujú sa na ňu podmienky § 63 zákona. Vykonáva sa z 3 povinných a 2 povinne voliteľných predmetov alebo 1 povinne voliteľného a 1 výberového predmetu študijného programu, určených v individuálnom študijnom pláne.

2. Dizertačnú skúšku doktorand denného štúdia vykoná najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand externej formy do 36 mesiacov od začiatku štúdia. V odôvodnených prípadoch môže dekan udeliť výnimku na návrh odborovej komisie.

3. V prípade, že sa na dizertačnú skúšku neprihlási denný doktorand do 16 mesiacov a externý doktorand do 34 mesiacov, môže dekan FEM SPU určiť doktorandovi termín dizertačnej skúšky v termíne, ktorý bude spĺňať ustanovenia ods. 2.

4. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 104 kreditov za:

a) absolvovanie skúšky z troch povinných a dvoch povinne voliteľných predmetov, resp. jedného povinne voliteľného a jedného výberového predmetu (60 kreditov),
b) získanie zápočtu z predmetu metodika a metodológia vedeckej práce a z predmetu metodika dizertačnej práce (24 kreditov),
c) vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške (20 kreditov).5. Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Písomná práca k dizertačnej skúške spočíva vo vypracovaní a predložení písomnej práce do termínu uvedenom v ods. 2 a 3. Pozostáva z rozpracovania literárnych poznatkov z riešenej problematiky, spresnenej metodiky a spracovania čiastkových výsledkov riešenia problematiky. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. Na návrh školiteľa je dekanom FEM SPU určený oponent písomnej práce na dizertačnú skúšku.


6. Obsahom ústnej časti dizertačnej skúšky je:

a) zodpovedanie otázok z okruhu tém povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov dizertačnej skúšky, ktoré sú súčasťou individuálneho študijného programu,
b) zodpovedanie otázok a reagovanie na pripomienky oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške,

c) rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutej metodiky dizertačnej práce.

7. Na rozhodnutie o celkovom výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie.

8. Skúšobná komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok dizertačnej skúšky a rozhodne o celkovom výsledku dizertačnej skúšky väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Celkový výsledok dizertačnej skúšky sa zhodnotí vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“.

9. Predseda komisie v závere zhodnotí preukázané aktivity doktoranda a odovzdá doktorandovi vysvedčenie o absolvovaní dizertačnej skúšky.

10.V prípade, že doktorand na dizertačnej skúške neprospel, je možné dizertačnú skúšku opakovať najskôr po dvoch mesiacoch a môže byť opakovaná najviac dvakrát. Po opakovanom hodnotení dizertačnej skúšky „neprospel“, dekan vylúči študenta z ďalšieho štúdia.

11. Ak sa doktorand nemôže zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej skúške, vopred sa ospravedlní predsedovi skúšobnej komisie, ktorý určí náhradný termín jej konania. Ak sa doktorand nezúčastní na dizertačnej skúške bez vážneho dôvodu, má to rovnaké dôsledky, ako keby na dizertačnej skúške neprospel. Rovnaké dôsledky má aj odstúpenie od dizertačnej skúšky.

12. Dizertačná skúška sa koná pred komisiou, ktorá je minimálne päťčlenná a sú do nej menovaní aj významní odborníci z príslušného alebo príbuzného študijného odboru z iných vysokých škôl, z výskumných ústavov alebo iných vedecko-výskumných inštitúcií.

13. Predsedu skúšobnej komisie a najmenej dvoch členov, z ktorých aspoň jeden člen nie je zo školiaceho pracoviska doktoranda, navrhuje predseda odborovej komisie.

14. Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú školiteľ doktoranda a zástupca katedry alebo oddelenia externej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vedecký program doktoranda.

15. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vymenúva dekan fakulty.