Písomná práca k dizertačnej skúškeCieľ písomnej práce k dizertačnej skúške

V písomnej práci musí dizertant preukázať zručnosť v práci s literatúrou, osvojenie si výskumných metód a dielčie výsledky riešenej dizertačnej práce. V neposlednom rade musí sformulovať teoretické východiská a ciele dizertačnej práce.


Rámcová štruktúra písomnej práce k dizertačnej skúške

1 Súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí
2 Cieľ práce
3 Metodika práce a metódy skúmania
4 Výsledky práce
5 Záver
6 Zoznam použitej literatúry
7 Prílohy (voliteľné)

Písanie písomnej práce k dizertačnej skúške sa riadi pravidlami stanovenými v Šablóne záverečnej práce SPU v Nitre. Šablónu záverečnej práce a ostatné informácie o záverečných prácach nájdete na webových stránkach SPU v Nitre, tu.