Oznamy Centra pedagogiky a psychologického poradenstva

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (CPPP FEM),  (predtým Katedra pedagogiky a psychológie) realizuje Doplňujúce pedagogické štúdium. Je to súbežné štúdium pre denných študentov SPU alebo externé štúdium pre absolventov SPU, ktoré po absolvovaní poskytne kvalifikáciu pre učiteľov na vyučovanie profesijných predmetov na Stredných odborných školách. Štúdium je štvorsemestrálne v inžinierskom stupni štúdia. V externej forme je rovnako 4-semestrálne a je určené pre absolventov- inžinierov. Podrobnejšie sú informácie uvedené na stránke CPPP  na stránke Fakulty ekonomiky a manažmentu.
Už je potrebné si rozmyslieť túto možnosť a do 30. 6. 2020 podávať prihlášky (ich formulár je možné  stiahnuť na stránke CPPP FEM v časti Formuláre – zvlášť  je uvedená žiadosť na denné štúdium a zvlášť je žiadosť na externú formu štúdia na tlačive ŠEVT).
Vyplnenú a potvrdenú prihlášku je potrebné doručiť poštou na sekretariát CPPP alebo zaslať elektronicky. 

V tomto výnimočnom období - potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pre pedagogickú profesiu a požadované overené doklady môžete doložiť dodatočne, keď to situácia umožní.

V rámci štúdia DPŠ sa uznávajú v minulosti absolvované výberové predmety Všeobecná pedagogikaVšeobecná psychológia za predmety študijného plánu DPŠ „Pedagogická propedeutika“ a „Všeobecná a vývinová psychológia“.

 

Obsahová náplň činnosti CPPP

Nové výberové predmety

 

späť