Oznámenie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium pre akad. rok 2019/2020

Dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre oznamuje, že dňa 12.júna 2019 sa uskutoční prijímacie konanie na tretí stupeň štúdia v študijných odboroch:

3.3.11   odvetvové a prierezové ekonomiky (študijný program: ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva), 
3.3.16   ekonomika a manažment podniku (študijný program: ekonomika a manažment podniku) a
3.3.10   obchod a marketing (študijný program: agrárny obchod a marketing). 

Uzávierka prihlášok je 31. mája 2019.

Prihlásiť sa môžu absolventi 2. stupňa štúdia uvedených alebo príbuzných študijných odborov. Informácie o témach dizertačných prác, ako aj ďalšie informácie o štúdiu, je možné získať na Oddelení pre vedu a výskum a doktorandské štúdium Dekanátu FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra alebo na internetovej adrese http://www.fem.uniag.sk/sk/doktorandske-studium/.