Okruhy otázok k dizertačnej skúškeŠtudijná časť dizertačnej skúšky zahŕňa preverenie vedomostí z 3 povinných a 2 povinne voliteľných predmetov (alebo 1 povinne voliteľného a 1 výberového predmetu) študijného programu zvolených v individuálnom študijnom pláne doktoranda.


Okruhy otázok pre: