O Katedre spoločenských vied

Súčasná Katedra spoločenských vied (ďalej v texte len KSV) vznikla v roku 1990. Pôvodne  bola organizačne začlenená pod Rektorát  Vysokej školy poľnohospodárskej, pretože zabezpečovala výučbu na všetkých fakultách univerzity. Toto špecifické postavenie katedry sa ukázalo ako nevyhovujúce, a preto bola už v roku 1991 začlenená do štruktúry katedier vtedajšej PEF - súčasnej Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.


Vedúci katedry od jej založenia:

- doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc.

1990 - 1997

- PhDr. Peter Porubčan, CSc.

1997 - 2010

- doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. 

2010 - po súčasnosť

 

Poslanie a hlavné úlohy:

 

Pedagogická činnosť:

KSV svojou pedagogickou prácou prednostne rozvíja spoločensko-vedné disciplíny, ktoré vhodne dopĺňajú profil absolventov jednotlivých študijných programov na FEM. Viaceré z nich sú vyučované aj v anglickom jazyku. V súčasnom období katedra zabezpečuje výučbu týchto predmetov:

Ekofilozofia,

Environmentálna politika,

Estetika,

Etika,

Európske integračné procesy,

Filozofia

Medzinárodné vzťahy,

Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika,

Podnikateľská etika,

Politológia,

Rurálna sociológia,

Sociológia,

Sociológia vidieka a poľnohospodárstva,

Teória politiky.

 

Vedecko-výskumná činnosť:                                  

KSV sa dlhodobo orientuje na výskum sociálno-ekonomických a občianskych problémov spoločnosti predovšetkým vo vidieckom a poľnohospodárskom prostredí. Kľúčovou výskumnou témou je transformácia vidieka a poľnohospodárstva v podmienkach integračných a globalizačných procesov, ktorá je analyzovaná na rôznych cieľových skupinách (SHR, vidiecke domácnosti a pod.). Na katedre boli riešené výskumné projekty zaoberajúce sa problematikou vplyvu prírodných zdrojov na ekológiu a sociálno-ekonomickú úroveň obyvateľstva v regiónoch, problematikou sociálno-politických súvislostí formovania skupiny samostatne hospodáriacich roľníkov, sociálnymi nerovnosťami na vidieku, diferenciáciou vidieckych domácností atď. ). Po vstupe Slovenska do EÚ sa pracovníci katedry zapojili do skúmania procesov formovania európskeho občianstva v rámci medzinárodného projektu GRUNDTVIG Multicultural Education for European Citizenship. V rokoch 2008-2013 boli v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA riešené dva výskumné projekty zamerané na vidiecku mládež – Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže  a Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže. Výskumné zistenia boli prezentované praxi a zúročené v projekte Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka, ktorý bol financovaný z Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Okrem toho sa KSV v súvislosti so snahou modernizovať výučbu spoločensko-vedných predmetov aktuálne venuje problematike globálneho rozvojového vzdelávania. V roku 2014 bol úspešne ukončený projekt KEGA Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách, na  ktorý nadväzuje projekt Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania riešený na celouniverzitnej úrovni v spolupráci s Nadáciou Pontis.