O Katedre jazykov

     Katedra jazykov vznikla 1.septembra 1952 a počas svojho pôsobenia prešla zložitým vývojom. Od roku 1959 bola súčasťou Prevádzkovo-ekonomickej fakulty – dnešnej Fakulty ekonomiky a manažmentu, ku ktorej patrí aj v súčasnosti. Rozšírenie výučby jazykov viedlo k vzniku troch samostatných sekcií  a to pre jazyk nemecký, ruský a anglický a troch gescií pre jazyky španielsky, francúzsky a slovenský.

     Katedra zabezpečuje výučbu cudzích jazykov na dennej forme štúdia na všetkých fakultách univerzity, ako aj na externom a doktorandskom štúdiu  a výučbu slovenského jazyka pre cudzincov.

     Formovanie nových študijných odborov a foriem štúdia znamená adaptáciu pedagógov na meniace sa požiadavky. Do výučby cudzích jazykov boli okrem predmetov so všeobecným zameraním zahrnuté aj predmety ako Komunikácia, Odborný jazyk I, Obchodná komunikácia a Obchodná prezentácia.

     Pedagogickí pracovníci sekcie anglického jazyka sa podieľajú na príprave a výučbe

predmetov s odborným zameraním pre študijný program, ktorý sa vyučuje v angličtine, a to

na FEM - International Business with Agrarian Commodities. Ďalším študijným programom

vyučovaným v anglickom jazyku je MBA in Agribusiness and Commerce.

     V súčasnom období v rámci zefektívnenia výučby a využívania moderných informačných a komunikačných technológií vytvárajú pracovníci katedry nové učebné pomôcky v elektronickej forme v edukačnom prostredí LMS Moodle. Katedra má v Moodle pod názvom Moodlang vytvorenú vlastnú vetvu, kde majú študenti k dispozícii elektronické kurzy.

     Efektivita výučby cudzích jazykov je zabezpečená aj tým, že katedra disponuje vlastnou počítačovou miestnosťou, čo pozitívne ovplyvňuje využívanie moderných technológií priamo na vyučovacích hodinách.

     Katedra má od šk. r. 2005/06 akreditáciu na skúšky UNICERT II (B2) a UNICERT III (C1). Pre záujemcov sa otvárajú kurzy zamerané na prípravu skúšky UNICERT II (B2) a III (C1). Vyučujúci vedú aj jazykové kurzy pre študentov a zamestnancov SPU.

     Výsledky práce zamestnancov katedry sa prejavujú v publikačnej činnosti, v aktívnej účasti pedagogických pracovníkov na rôznych vedeckých podujatiach doma i v zahraničí a na medzinárodných mobilitách v rámci programov Erasmus a pod. Zapájanie sa do riešenia vedecko-výskumných úloh sa stalo integrálnou súčasťou práce každého pedagóga.

 

...