KATEDRA INFORMATIKY

História Katedry informatiky

Katedra informatiky (KI) vznikla 1.1.1993 po rozčlenení Katedry informačných systémov a využitia počítačov na dve katedry – Katedru informačných systémov a financií a Katedru výpočtovej techniky a programovania. V roku 1996 bola Katedra výpočtovej techniky a programovania premenovaná na Katedru informatiky. Vznik Katedry informatiky podmienil rozvoj informačných technológií, zvýšenie počtu predmetov zameraných na informačné technológie a následne vznik študijnej špecializácie Kvantitatívny manažment a informatika, ktorý katedra gestorovala spolu s Katedrou štatistiky a operačného výskumu. Za 25 rokov svojej existencie si KI získala svoje pevné miesto v organizačnej štruktúre Fakulty ekonomiky a manažmentu. 

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť katedry

Katedra informatiky zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na IKT a počítačové spracovanie informácií na jednotlivých fakultách SPU. Vyučované predmety sú zamerané na zvládnutie základnej obsluhy personálnych počítačov, výučbu základov informatiky, programovania a programovacích jazykov, operačných systémov, textových editorov, tabuľkových procesorov, databázových systémov, prezentačných programov, počítačových sietí, tvorbu web stránok a ďalších informačných technológií. Vo všetkých vyučovaných predmetoch je nevyhnutná neustála inovácia a modernizácia výučby v súlade s vývojom nových informačných technológií, softvérových produktov a hardvérových možností.

Pedagogickí pracovníci KI zabezpečujú aj kurzy a školenia pre pracovníkov SPU v oblasti informačných technológií a práce s jednotlivými softvérovými produktmi kancelárskych balíkov. Podieľajú sa na projektoch zameraných na rozvoj ľudských zdrojov na univerzite, najmä na zvyšovanie počítačovej gramotnosti a realizácii kurzov a testovania ECDL  v rámci Akreditovaného testovacieho centra ECDL na SPU  v Nitre.

Za obdobie svojej existencie sa na KI riešilo viacero výskumných úloh, projektov VEGA, KEGA a rozvojových projektov. Výskumné úlohy a projekty boli tematicky zamerané na modelovanie procesu prevádzky závlah, využívanie nových informačných technológií v riadiacej práci i vo výučbe, efektívne nástroje informačnej stratégie a informačnej bezpečnosti najmä v podnikoch agrosektora a pod.

Za účelom výmeny skúseností z oblasti obsahovej náplne a metodického prístupu k výučbe predmetov zameraných na informačné technológie sa pracovníci KI zúčastňujú rôznych odborných seminárov a vedeckých konferencií doma i v zahraničí. KI v tomto smere úzko spolupracuje najmä s KI FPV UKF v Nitre, KIT PEF ČZU v Prahe a Ústavom informatiky PEF MZLU v Brne, Ústavom aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky MtF STU v Trnave.

KI sa každoročne podieľa na organizácii odborných seminárov a konferencií ako sú Sieťové a informačné technológie, UNINFOS a IKT v riadení a vzdelávaní.

 

Vedúci Katedry informatiky

prof. Dr. Ing. Imrich Okenka PhD. – 1993 – 1994

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. – 1994 – doteraz

 

 

Zoznam vedecko-pedagogických pracovníkov pôsobiacich na katedre od jej vzniku

prof. Dr. Ing. Imrich Okenka PhD.

Ing. Mária Wenzlová

Ing. Peter Depeš, PhD.

Ing. Ivo Fandel, PhD.

PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

Lýdia Hučeková