späť

tl_files/fem/images/Ikonky/kocky.gif

O Katedre ekonomiky

História katedry


Vývoj katedry v skratke:

1961    –    Vznik Katedry ekonomiky socialistického poľnohospodárstva

1965    -    Z Katedry ekonomiky socialistického poľnohospodárstva sa vyčlenila samostatná Katedra vedeckého                        programovania.

1968    –    Zmena názvu katedry na Katedra ekonomiky poľnohospodárstva.

1972    –    Z Katedry ekonomiky poľnohospodárstva odchádza zakladateľ novej Katedry riadenia                                            poľnohospodárstva doc. Ing. Valér Hrmo, CSc. a Ing. Oskar Winkler.

1991    –    Zmena názvu katedry na Katedru ekonomiky.

2001    -    Z katedry ekonomiky odchádza doc. Ing. Anna Belajová, PhD., ktorá zakladá Katedru regionálneho                          rozvoja. V roku 2002 na túto novovzniknutú katedru odchádza aj doc. Ing. Mária Kmeťová- Fáziková, CSc.

 

Vedúci katedry:

1961 – 1990                        prof. Ing. Milan Špyrka, CSc.

1990 – 1994                        doc. Ing. František Kuzma, PhD.

1994 – 1997                        doc. Ing. Peter Bielik, PhD.

1997 – 2011                        prof.h.c. prof. Ing. František Kuzma, PhD.

2011 – doteraz                   prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.

 

Historické korene Katedry ekonomiky siahajú do roku 1952, kedy na Vysokej škole poľnohospodárskej, z pôvodného Ústavu poľnohospodárskej spravovedy bola vytvorená Katedra ekonomiky a organizácie socialistických poľnohospodárskych podnikov. V roku 1959 vzniká samostatná Prevádzkovo-ekonomická fakulta (PEF) a Katedra ekonomiky a organizácie socialistických poľnohospodárskych podnikov je jej významnou súčasťou determinujúcou jej vedeckovýskumný a výchovnovzdelávací profil. Ďalšími dvoma profilovými katedrami boli Katedra politickej ekonómie a Katedra marxizmu-leninizmu. Keďže PEF-ka vzišla z vtedajšej Zootechnickej fakulty, podstatnú časť jej pracovísk, popri Katedre politickej ekonómie a Katedre marxizmu-leninizmu tvorili pracoviská s neekonomickým a zároveň nehomogénnym  vedeckým a odborným zameraním. Súčasťou organizačnej štruktúry PEF boli aj také katedry ako napr. Katedra anorganickej a organickej chémie, Katedra výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat, Katedra mliekarenstva a iné1 Odborná a vedecká rôznorodosť takéhoto zoskupenia odborných pracovísk fakulty neumožňovala jej plnohodnotný, kvalitatívny rozvoj, v súlade s jej profilovým, vedeckovýskumným a výchovnovzdelávacím poslaním.

 

tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Historia_katedry/pct_1_1.png

Obrázok 1: Zakladajúci členovia Katedry ekonomiky socialistického poľnohospodárstva (sprava: Ing. Valér Hrmo,             Ing. Milan Špyrka – vedúci katedry, Ing. Milan Branický a Ing. Pavol Vaškovský.

Dobudovanie novej fakulty vyžadovalo zavedenie a rozvíjanie nových ekonomických disciplín tak vo vedeckej, ako aj  v pedagogickej oblasti. A to či už priamo alebo nepriamo, súviselo s požiadavkami na jej ďalšiu inštitucionalizáciu, jej organizačné a štrukturálne zmeny. Užšia špecializácia a rozvoj uvedených disciplín si vynútili vznik nových, užšie profilovaných katedier. Následkom týchto vplyvov zaniká 1. októbra 1961 Katedra ekonomiky a organizácie socialistických poľnohospodárskych podnikov a vznikajú nové, odborne užšie profilované katedry, medzi nimi aj Katedra ekonomiky socialistického poľnohospodárstva, predchodkyňa súčasnej Katedry ekonomiky. V čase založenia katedry, pred päťdesiatimi rokmi na nej pracovali šiesti pedagógovia, z ktorých dvaja, Ing. Milan Špyrka a Ing. Imrich Fogaš, boli zástupcami docentov, Ing. Milan Branický, Ing. Valér Hrmo, Ing. Pavol Vaškovský boli odbornými asistentmi a Ing. Alojz Podolák bol asistentom. Na novozaloženej katedre pracovali aj štyria technickí (Ing. Marta Košová, Gejza Bielik, Ing. Jozef Šimon, Ing. Eugen Nosáľ) a dvaja administratívni pracovníci (MáriaHolobradá, Eva Morvayová).

 

V minulosti došlo k zmene názvu katedry ešte dvakrát. Demokratizačné zmeny v roku 1968 vytvorili podmienky nato, aby z jej dlhého a tým aj zložitého názvu boli vypustené slovo „socialistického“. Jej nový názov bol „Katedra ekonomiky poľnohospodárstva“. Transformácia fakulty po roku 1989, jej adaptácia na nové spoločenské, politické a ekonomické podmienky vyvolali aj potrebu zmeny nielen názvu fakulty, ale aj ich profilových katedier. A tak v roku 1991 sa katedra premenúva na „Katedru ekonomiky“.


V roku 1961 katedra spočiatku zabezpečovala výučbu dvoch predmetov:

Poľnohospodárska ekonomika

a poľnohospodárska geografia.

 

V roku 1962 rady katedry rozšírili Ing. Oto Šimko a Ing. Jozef Vícen. V odbore ekonomika poľnohospodárstva sa habilitovali dovtedy zástupcovia docentov Ing. Milan Špyrka a Ing. Imrich Fogaš.

V týchto nejednoduchých začiatkoch existoval na PEF aj status takzvaných odborných inštruktorov – vynikajúcich študentov z vyšších ročníkov, ktorí sa zároveň podieľali na zabezpečovaní výučby. A tak od roku 1963 vo funkcii odborného inštruktora pôsobil, v súčasnosti emeritný profesor, vtedy študent, Ivan Zoborský. V roku 1964 k nemu pribudol aj Oskar Winkler.

Rok 1964 bol významný aj pre doc. Ing. Milan Špyrku a doc. Ing. Imrich Fogaša, ktorí na VŠZ v Brne získali akademickú hodnosť kandidáta ekonomických vied. Doc. Ing. Imrich Fogaš, CSc. od roku 1965 pôsobil ako vedúci novozaloženej Katedry vedeckého programovania. V tom istom roku obhájili kandidátske dizertačné práce Ing. Milan Branický a Ing. Valér Hrmo. O rok neskôr, v odbore ekonomika poľnohospodárstva, habilitovali Ing. Milan Branický, CSc. a Ing. Valér Hrmo, CSc. V roku 1967 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Ing. Jozef Vícen a v roku 1968 Ing. Alojz Podolák a Ing. Pavol Vaškovský. V roku 1969 sa habilitovali za docentov Ing. Alojz Podolák, CSc. a Ing. Pavol Vaškovský, CSc.

V druhej polovici šesťdesiatych rokoch prichádzajú na katedru Ing. Juraj Hajnal, Ing. František Kuzma, Ing. Anna Belajová (rodená Hrivnáková), Ing. Michal Cehula, Ing. Vladimír Hano a ďalší.

Od založenia Prevádzkovo-ekonomickej fakulty v roku 1959 až do druhej polovice šesťdesiatych rokov bol vývoj fakulty adekvátny vtedajším možnostiam Vysokej školy poľnohospodárskej, a postupne sa prispôsoboval potrebám rozvoja slovenského poľnohospodárstva. Jej vývoj bol determinovaný neustálym formovaním profilu absolventov študijného odboru prevádzky a ekonomiky poľnohospodárstva. Tento proces pozostával z postupných zmien obsahu učebných plánov i osnov. Do konca šesťdesiatych rokov sa uplatňoval profil všeobecnejšieho zamerania poľnohospodárskeho inžinierstva. V učebnom pláne stále dominovali odbory fytotechnické, zootechnické, ale aj mechanizačné, s miernym akcentom na odbor ekonomický. Vychádzajúc z dostupných historických dokumentov2 sa za prelomový rok vo vývoji fakulty považuje rok 1967, kedy profil, štruktúra a obsah výučby boli inovované na základe požiadaviek praxe. To znamenalo výraznejšiu orientáciu na prevádzku a ekonomiku poľnohospodárskych podnikov. Katedra ekonomiky socialistického poľnohospodárstva bola významnou profilovou katedrou fakulty. Koncom šesťdesiatych rokov mala „už“ 10 pedagogických pracovníkov. Ich odborný rast sa zabezpečoval najmä prostredníctvom vedeckej výchovy, habilitácií, riešením výskumných úloh, aktívnou účasťou na početných domácich vedeckých podujatiach a bohatou publikačnou činnosťou.

V roku 1961 bola vydaná prvá učebnica, ktorej názov, „Ekonomika poľnohospodárstva“ bol totožný s vyučovaným predmetom. Jej autormi boli Andrej Červený, Imrich Fogaš, Milan Špyrka, Milan Branický.

Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientovala na výrobno-ekonomické problémy, ktorých aktuálnosť prinášala doba. Prvá výskumná úloha sa začala riešiť už v roku 1962 a bola zameraná na špecializáciu poľnohospodárskej výroby a jej ekonomický prejav v repárskej výrobnej oblasti.3 V rokoch 1963 až 1970 sa na katedre riešili 3 výskumné úlohy pričom riešiteľské kolektívy sústredili pozornosť na ekonomiku tvorby a využitia družstevných fondov, na ekonomické otázky reprodukcie základného stáda a na úlohy nepoľnohospodárskej výroby.

Od svojho vzniku katedra sa zapájala i do riešenia požiadaviek hospodárskej praxe. Bezprostredne po založení katedry išlo o rozsiahlu expertíznu činnosť spočívajúcu v prieskume využívania novej jednotnej metodiky sledovania nákladovosti výroby v 150 poľnohospodárskych družstvách na Slovensku. Členovia katedry v tomto období vypracovali viaceré projekty podnikovej racionalizácie poľnohospodárskej výroby.

Možno povedať, že v podmienkach vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej bola katedra priekopníčkou v oblasti výchovy mladých vedeckých pracovníkov. Koncom šesťdesiatych rokov zorganizovala ako prvá katedra na vysokej škole katedrové kolo súťaže v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Študentské práce, ktoré boli vypracované na katedre, často víťazili nielen na celoštátnych, ale aj medzinárodných súťažiach o najlepšiu študentskú vedeckú prácu.

Do činnosti katedry po roku 1970 negatívne zasiahol takzvaný normalizačný proces, v dôsledku ktorého museli, pre svoje občianske postoje v období rokov 1968 – 1969 opustiť rady katedry doc. Ing. Imrich Fogaš, CSc., v tom čase už vedúci Katedry vedeckého programovania. Dvaja učitelia, Ing. Michal Gergeľ a Ing. Anna Šťastná, boli najprv preradení z pedagogického funkčného miesta Ústavu marxizmu-leninizmu4 na miesto technických pracovníkov na Katedre ekonomiky poľnohospodárstva. Neskôr však aj oni boli prepustení. Okrem menovaných boli aj takí učitelia, ktorí síce zostali pôsobiť na katedre, avšak ich odborný a vedecký rast bol značne limitovaný. Niektorí z nich tento, predovšetkým psychický tlak nevydržali a postupne, v priebehu niekoľkých rokov „dobrovoľne“ opustili katedru. Medzi nich patrili Ing. Stanislav Borek, Ing. Oto Šimko, Ing. Jozef Vícen, CSc., ale aj Ing. Oskar Winkler, ktorý po roku 1972 pôsobil už na Katedre riadenia poľnohospodárstva.

V roku 1971 bola Katedra ekonomiky poľnohospodárstva zaradená medzi profilové katedry Prevádzkovo-ekonomickej fakulty. Štruktúra katedier v tomto období bola nasledovná:

Profilové katedry:

      - Katedra ekonomiky poľnohospodárstva,

      - Katedra organizácie poľnohospodárskych podnikov,

      - Katedra organizácie pracovných procesov.

 

Katedry základné odborné (rozširujúce vedomosti absolventa o odborné znalosti):

      - Katedra účtovníctva a financií.

 

Katedry základné prehlbujúce (rozširujúce vedomosti absolventa o znalosti súvisiace s jeho profilovým zameraním) :

      - Katedra poľnohospodárskeho práva,

      - Katedra štatistiky,

      - Katedra matematických metód.

 

Katedry neodborného zamerania :

      - Katedra jazykov,

      - Katedra telesnej výchovy.

 

V roku 1972 do zoznamu katedier pribudla ďalšia profilová – Katedra riadenia poľnohospodárstva a jej vedúcim sa stal z Katedry ekonomiky poľnohospodárstva odídený doc. Ing. Valér Hrmo, CSc. Počet zamestnancov Katedry ekonomiky poľnohospodárstva sa takto upravil na 25.

V rokoch 1971 až 1975 Katedra ekonomiky poľnohospodárstva začala výskumne riešiť otázky diferenciácie v ekonomickom rozvoji poľnohospodárskych družstiev, ďalej odvetvovú ekonomiku zameranú hlavne v rastlinnej výrobe na pestovanie zemiakov, ovocia a krmovín, a v živočíšnej výrobe na chov hovädzieho dobytka a oviec. V ďalších rokoch sa výskumná činnosť presunula do makroekonomickej sféry vo forme skúmania rezerv intenzifikácie poľnohospodárskej výroby a energetickej náročnosti výroby potravín. Do roku 1990 katedra riešila 22 výskumných úloh a jej školitelia vychovali desiatky kandidátov ekonomických vied, z ktorých mnohí sa úspešne uplatnili vo vedeckovýskumnej oblasti, ale aj ako vedúci pracovníci v praxi.

V roku 1987 pedagogický proces a vedeckovýskumnú činnosť na katedre zabezpečovali dvaja profesori (Milan Špyrka a Milan Branický), ôsmi docenti, 13 pracovníkov s hodnosťou kandidát vied, štyria vedecko-technickí pracovníci a ďalší zamestnanci. Na začiatku deväťdesiatych rokom bolo niektorým pracovníkom, vzhľadom na ich predchádzajúce pôsobenie vo verejných a politických funkciách pred revolučným rokom 1989, navrhnuté a neskôr aj realizované ukončenie pracovného pomeru na VŠP v Nitre.  Na katedre sa uvedené týkalo dvoch pedagógov. Naopak, rady katedry prejavili rozšíriť doc. Ing. Imrich Fogaš, CSc., Ing. Jozef Vícen, CSc., Ing. Oto Šimko, Ing. Anna Šťastná a Ing. Michal Gergeľ, ktorí v čase normalizácie opustili vtedajšiu VŠP v Nitre a ktorí boli politicky a morálne rehabilitovaní. Z dôvodov organizačných zmien na VŠP v Nitre boli na katedru preradení učitelia ekonómie doc. Ing. Marko Árendáš, CSc. a doc. Ing. Elena Lörincová, CSc., a ktorí predtým boli organizačne začlenení pod Ústav marxizmu-leninizmu.

Vzhľadom na spoločensko-politické zmeny v roku 1989, možno obdobie rokov 1990 – 1994, z pohľadu historického vývoja katedry považovať za prelomové. Obsah a formy výučby, ako aj vedeckovýskumná práce katedry sa prispôsobovali novým požiadavkám. Katedra prešla veľmi náročným obdobím transformácie vyučovaných predmetov, pri súbežnom zvyšovanej kvality vzdelávacieho procesu. V roku 1994 katedra ponúkala 16 povinných a voliteľných predmetov z oblasti teórií, ekonómie a ekonomiky.

Vedeckovýskumná činnosť sa po roku 1990 zamerala na takú ekonomickú problematiku, ktorá bola bezprostredne spojená s budovaním nových študijných predmetov. Riešiteľské kolektívy sa orientovali na skúmanie výkonnosti v našom poľnohospodárstve, na vývojové tendencie agrokomplexu, ekonomiku výroby ekologických produktov a ďalšie témy. Katedra v tomto období riešila aj výskumné úlohy v spolupráci s vedeckovýskumnou základňou poľnohospodárskeho rezortu a zorganizovala množstvo vedeckých a odborných podujatí. Do výskumu sa zapojila aj početná skupina doktorandov katedry. Širokú škálu aktivít katedra vyvíjala aj v poradenskej činnosti a v oblasti tvorby projektov pre podnikateľské subjekty v potravinárskom priemysle, v poľnohospodárskej prvovýrobe a v agroslužbách. V tomto období katedra prezentovala svoje názory a návrhy týkajúce sa očakávanej transformácie z centrálne plánovanej ekonomiky na funkčnú, trhovú ekonomiku. K daným problémom organizovala vedecké a odborné podujatia a v tomto smere vyvíjala svoju vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť. Pracovníci katedry boli autormi mnohých projektov reštrukturalizácie poľnohospodárskej výroby jednotlivých podnikov, okresov (Stará Ľubovňa, Prievidza, Nové Zámky), výrobných odvetví (pivovarníctvo), ale aj tzv. transformačných projektov, ktoré sa týkali konkrétneho postupu pri transformácií predovšetkým vlastníckych vzťahov vo vtedajších jednotných roľníckych družstvách.

V akademickom roku 2000/2001 mala katedra 20 učiteľov a 7 neučiteľských zamestnancov, z toho štyroch profesorov (Alojz Podolák, Ivan Mojmír Zoborský, Peter Bielik a František Kuzma), 5 docentov a 6 ďalších pedagógov s vedeckou hodnosťou kandidáta vied.

 tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Historia_katedry/pct_1_2.png

Obrázok 2: Kolektív katedry v júli 2011 na spoločenskom stretnutí.

 


1 Dušek Bohumil a kol.: 25 rokov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda,    1971. 298 s. Tematická skupina 301/04/15, číslo publikácie 3052.

2 25 Katedra ekonomiky poľnohospodárstva: VŠP v Nitre, 1987. 21 s.

3 Bielik, P., Kretter, A., Horská, E.: Pamätnica Fakulty ekonomiky a manažmentu. Nitra: FEM SPU v Nitre,     prvé vydanie, 2009, 222 strán. ISBN: 978-80552-0240-2

4 Ústav marxizmu-leninizmu vznikol v roku 1970, zlúčením Katedry politickej ekonómie a Katedry    marxizmu-leninizmu. Mal celouniverzitný charakter a organizačne bol začlenený priamo pod Rektorát     VŠP v Nitre.

Medzinárodná spolupráca


Gradácia obsahu výchovy a vzdelávania v oblasti poľnohospodárskej ekonomiky sa prejavila už v šesťdesiatych rokoch vznikom Prevádzkovo–ekonomických fakúlt v Prahe, Brne a v Nitre a najmä vytvorením ich Katedier ekonomiky poľnohospodárstva.

Roky šesťdesiate považujeme za základ spolupráce s Vysokou školou ekonomickou v Bratislave,  s jej Fakultou odvetvových ekonomík a s kolektívom Katedry ekonomiky poľnohospodárstva, najmä s prof. Štefanom Fišerom, prof. Félixom Hutníkom, prof. Prokopom Juráškom, doc. Antonom Mališom, prof. Pavlom Ambrošom ale i s prof. Jurajom Bobaľom, či s dnes významnými osobnosťami v komunite slovenských ekonómov Dr.h.c. prof. Ing. Miroslavom Gzrnárom, DrSc., či prof. Ing. Ľuboslavom Szabom, CSc. Túto, sľubne „rozbehnutú“ spoluprácu úspešne prehlbovali aj mladší kolegovia našich katedier v sedemdesiatich až osemdesiatych rokoch (prostredníctvom vtedy Ing. Jána Záhorana, CSc., Ing. Eleny Šubertovej, CSc. a i.). Veľmi radi konštatujeme, že táto medzikatedrová spolupráca má dnes medzifakultné až medziuniverzitné rozmery.

Činnosť Katedry ekonomiky PEF v Nitre prerástla do spolupráce s PEF v Brne, s jej Katedrou ekonomiky zemědělství.  Táto katedra pod vedením prof. Alojsa Grolika  (neskôr prof. Karla Vinohradského) sa pre PEF VŠP v Nitre a jej  Katedru ekonomiky poľnohospodárstva stala školiacim pracoviskom pre výchovu prvých ašpirantov vo vedeckej výchove.

V rokoch 1965 – 1970 sa spolupráca rozšírila  s Chemicko-technologickou fakultou v Prahe, najmä s prof. Františkom Lomom, s priateľmi z Katedry ekonomiky PEF VŠZ v Prahe (prof. Jaroslav Píč, prof. Ctibor Lédl, prof. Ludvík Špirk). Úspešne sa rozvíjala spolupráca s PEF a s jej Katedrou ekonomiky v Českých Budějoviciach (prof. Štefko, prof. Jaroslav Neuman, prof. František Střeleček, s VŠE v Prahe (prof. Dimitrij Choma, doc. Jeníček). Spoločenský a politický vývoj priniesol, že táto spolupráca má dnes medzinárodný charakter, avšak nestratila na svojej intenzite. Práve naopak, Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre ju považuje za nenahraditeľnú a svojich partnerov v Českej republike považuje za jedných z najvýznamnejších. Za všetkých spomenieme napríklad prof. Ing. Miroslava Svatoša, CSc. (PEF ČZU Praha), prof. Ing. Libora Gregu, CSc. a prof. Ing. Ivu Živělovú, CSc. (FRRMS MU v Brne), Dr.h.c. prof.h.c. Ing. Magdalénu Hrabánkovú, CSc. † (JČU v Č. Budějoviciach)  a i.

Nemožno nespomenúť spoluprácu s Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave, ale aj v Prahe, naposledy s jeho bývalou riaditeľkou, dnes profesorkou na MU v Brne prof. Ing. Věrou Bečvářovou, CSc.

Katedra ekonomiky poľnohospodárstva PEF v Nitre najmä zásluhou prof. Imricha Fogaša a prof. Valéra Hrmu už od r. 1963 rozšírila spoluprácu s Poľskom (Akademia Roľnícza – prof. Evgenius Otolinski, prof. Kubica, prof. Janus Zmija) s NDR – Universität Halle (prof. Isbaner, prof. Roubiscek), Universität Rostock (prof. Howitz) a i. Za posledné obdobie významovo vzrástla spolupráca s Univerzitou svätého Štefana v Gödöllö – Dr.h.c. prof. Lászlo Villányi – dekan Fakulty ekonomických s sociálnych vied, prof. Szabó a i., ale aj napríklad spolupráca s Národnou poľnohospodárskou univerzitou v Kyjeve, so Štátnou agrárnou univerzitou Timirjazeva v Moskve, či s fakultou poľnohospodárskej ekonomiky Varšavskej univerzity (prof. Bogdan Klepacki).  


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Medzinarodna_spolupraca/pct_2_1.png

Obrázok 3: Zástupcovia PEF SPU v Nitre a slovenskej poľnohospodárskej praxe na návšteve Univerzity v Halle. Sprava: doc. A. Podolák, prof. M. Špyrka, Ing. J. Hudaček (predseda JRD v Spišskom Podhradí), prof. R. Grófik ......


Navyše však naša katedra bola v ostatných rokoch schopná rozvinúť spoluprácu aj s výskumnými pracoviskami a univerzitami v Západnej Európe a USA a iných častiach sveta. 

Na Katedre ekonomiky dlhodobejšie pôsobili výskumníci a pedagógovia, ktorí k nám prichádzali cez univerzitné projekty spolupráce s Cornell University, University of Delaware, alebo Iowa State University.

Prof. Fred Ruppel z Eastern Kentucky University v USA je našim najčastejším zahraničným návštevníkom. V rámci prestížneho grantu Fulbrightovej komisie pôsobil na katedre spolu tri semestre. Najprv ako vyučujúci a potom aj ako výskumník. Fred sa na katedre vždy cítil veľmi dobre a po svojom odchode do dôchodku plánuje prísť do Nitry natrvalo a učiť na katedre.

V rámci Nadácie VÚB pôsobil na Katedre ekonomiky celý semester aj prof. Rizov z Middlesex University v Londýne. Dobre medzi nás zapadol aj kvôli svojmu bulharskému pôvodu.

V rámci výskumu Katedra ekonomiky intenzívne spolupracovala a spolupracuje s prof. Swinnenom z Katolíckej univerzity  Leuven, ktorý je významným ekonómom, prezidentom International Association of Agricultural Economists. Profesor Swinnen inicioval množstvo výskumných projektov ako boli Phare Ace Programme, Rámcové projekty Európskej únie, projekty Svetovej banky a iné, v ktorých Katedra ekonomiky zohrávala dôležité úlohy. Tým sme sa dostali na popredné pozície vo výskume v  Európe.

Naša katedra prijímala s otvorenou náručou mnohých zahraničných študentov, zvlášť doktorandov. Je ťažké všetkých vymenovať, ale pochádzali z takých rôznych krajín ako sú Čad, Etiópia, Sýria, Libanon, Veľká Británia, Nemecko, alebo napríklad aj Uzbekistan. Nesmieme zabudnúť ani na Českú republiku, či Poľsko, So všetkými stále udržiavame vrelé kontakty a radi ich prijímame na návšteve u nás v Nitre, ale teší nás aj stretnutie s nimi inde vo svete. 

A aj naša katedra sa personálne globalizuje. Máli sme a máme tu aj zahraničných pedagógov, ktorí sú už neodmysliteľne spájaní s Nitrou: doc. Artan Qineti je pôvodom z Albánska, Ing. Pavel Ciaian je Slovák z rumunského Nadlaku a Debebe Legesse Tassema je Etiópčan.

Veríme, že zahraničná spolupráca bude i naďalej sa na katedre rozvíjať a že významne prispeje k internacionalizácii pedagogickej a vedeckovýskumnej práce na našej fakulte a univerzite.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Medzinarodna_spolupraca/pct_2_2.png

Obrázok 4: prof. László Villányi – dekan Fakulty ekonomických a sociálnych vied Univerzity svätého Štefana v Gödöllö a prof. Peter Bielik, vtedajší dekan Fakulty ekonomiky a manažmentu – kmeňový zamestnanec Katedry ekonomiky, pri podpise zmluvy o ďalšej spolupráci.

Galéria vedúcich katedry

 

tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Galeria_veducich_katedry/pct_3_1.png

Prof. Ing. Milan Špyrka, CSc. (vedúci katedry v rokoch 1961 – 1990)

Narodil sa 23 júna 1927 v Kelči, okres Vranov nad Topľou. Po absolvovaní Gymnázia v Prešove v roku 1947 pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, ktorú ukončil v roku 1951 v Nitre. Od roku 1954 pracoval na Katedre ekonomiky a organizácie socialistických poľnohospodárskych podnikov ako odborný asistent. V akademickom roku 1958/1959 bol prodekanom Zootechnickej fakulty VŠP v Nitre. V roku 1961, po vzniku Katedry ekonomiky socialistického poľnohospodárstva sa stal jej vedúcim. Túto funkciu vykonával až do roku 1990. Od roku 1964 do roku 1970 vykonával funkciu dekana Prevádzkovo-ekonomickej fakulty VŠP v Nitre. V rokoch 1969 bol menovaný za mimoriadneho profesora pre ekonomiku poľnohospodárstva a od roku 1970 bol profesorom. Do dôchodku odišiel v roku 1993. Zomrel 20. júna 2001 v Nitre.

 

tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Galeria_veducich_katedry/pct_3_2.png

Prof.h.c. prof. Ing. František Kuzma, PhD. (vedúci katedry v rokoch 1990 – 1994 a  1997 – 2011)

Narodil sa 9. októbra 1943 v Nitre, kde v roku 1960 maturoval na Jedenásťročnej strednej škole. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1965 na AF VŠP v Nitre. Po ukončení štúdia pracoval na Poľnohospodárskom nákupnom a zásobovacom podniku v Nitre a od 1. 12 1966 na Katedre ekonomiky socialistického poľnohospodárstva. Na externú vedeckú ašpirantúru nastúpil na Prevádzkovo-ekonomickú fakultu VŠP v Nitre v roku 1967, ktorú ukončil v roku 1973, a to odovzdaním dizertačnej práce k jej obhajobe. Pre jeho občianske postoje v rokoch 1968 – 1969, mu obhajovať dizertačnú prácu bolo umožnené až 3. 11. 1980. Po schválení vo vedeckej rade fakulty získava v roku 1981 titul kandidát ekonomických vied. Habilitoval v roku 1988, a v roku 2000 bol menovaný profesorom vo vednom odbore Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva. S krátkym prerušením pôsobil vo funkcii vedúceho katedry takmer 18 rokov. V roku 2010 sa stal nositeľom titulu profesor honoris causa, ktorý mu udelila Delhi School of Professional Studies and Research v Indii.


 

tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Galeria_veducich_katedry/pct_3_3.png

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (vedúci katedry v rokoch 1994 – 1997)

Narodil sa 29. novembra 1952 v Nitre. V roku 1972 maturoval na Strednej ekonomickej škole v Nitre. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1972 až 1977 na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte VŠP v Nitre. V rokoch 1978 až 1981 bol interným vedeckým ašpirantom na PEF VŠP v Nitre. Po ukončení vedeckej ašpirantúry v roku 1981 nastúpil na Katedru ekonomiky, najskôr ako odborný asistent, neskôr docent a tajomník katedry. V rokoch 1994 až 1997 bol vedúcim Katedry ekonomiky. V období rokov 1997 až 2002 vykonával funkciu prodekana a v rokoch 2003 – 2010 dekana Fakulty ekonomiky a manažmentu.  Od roku 2010 až doteraz je rektorom SPU v Nitre. Profesorom bol menovaný vo vednom odbore Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva v roku 2000. V roku 2001 mu Ministerstvo pôdohospodárstva SR udelilo bronzovú medailu a v roku 2002 bol ocenený Zlatou medailou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je viacnásobným nositeľom čestného titulu „doctor honoris causa“. Bol dlhoročným šéfredaktorom vedeckého časopisu Acta Oeconomica et Informatica. Je členom redakčných rád zahraničných vedeckých časopisov Delhi Business Review (India), Agricultural Economics (ČR), Management (Srbsko) a Journal of Central European Agriculture (Chorvátsko). Od roku 2009 je riaditeľom medzinárodného MBA štúdia „Agribusiness and Commerce“ na FEM SPU v Nitre


 

tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Galeria_veducich_katedry/pct_3_4.png

Prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.. (vedúci katedry od roku 2011)

Narodil sa 2. júla 1961 v Levoči. Strednú poľnohospodársku technickú školu – odbor ekonomika poľnohospodárstva ukončil maturitou v roku 1980. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte VŠP v Nitre v roku 1984. V tomto roku začal pracovať vo funkcii vedecko-technického pracovníka na Katedre ekonomiky poľnohospodárstva. Externú vedeckú ašpirantúru ukončil v roku 1994. Habilitoval vo vednom odbore Ekonomika a manažment poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva v roku 2003. Univerzita svätého Štefana v Gödöllö mu v roku 2009 udelila akademickú hodnosť docent a v roku 2010 titul profesor. Od roku 1995 do roku 1997 pracoval ako odborný asistent a súčasne ako tajomník katedry. V období rokov 1997 – 1999 vykonával funkciu kvestora SPU v Nitre. Od roku 2004 do roku 2010 bol prodekanom pre výskum a výchovu doktorandov a neskôr aj pre rozvoj fakulty. Od 2. 7. 2010 do    2. 2. 2011 vykonával funkciu dekana FEM SPU v Nitre. Vedúcim katedry je od ukončenia funkcie dekana až doposiaľ.

Historický prehľad akademických funkcionárov z Katedry ekonomiky

 

Dekani

Vo viac ako 55 ročnej histórii našej fakulty vykonávali funkciu jej dekana postupne dvanásti dekani, z toho piati boli členmi Katedry ekonomiky.

 

prof. Ing. Milan Špyrka, CSc. 

prof. Ing. Milan Branický, CSc. 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. 

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.                                      

(dekan PEF v rokoch 1964 – 1970)

(dekan PEF v rokoch 1970 – 1972)

(dekan FEM v rokoch 2003 – 2010)

(poverený dekan FEM v rokoch 2010 – 2011)

(dekanka FEM v rokoch 2011 – 2015)

 

Prodekani

Mena prodekanov sú uvedené s titulmi, aké mali v čase výkonu funkcie.

Ing. Milan Špyrka                                                 

Ing. Milan Špyrka                                                 

doc. Ing. Imrich Fogaš, CSc.                               

doc. Ing. Ivan Zoborský, CSc.                            

Ing. Oto Šimko, CSc.                                             

prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.                            

prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.                           

doc. Ing. Peter Bielik, PhD.                 

prof. Ing. Peter Bielik, PhD.                

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.                         

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.                         

prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S. PhD.              

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.                    

prodekan PEF v rokoch 1959 – 1961

prodekan PEF v rokoch 1961 – 1962

prodekan PEF v rokoch 1964 – 1966

prodekan PEF v rokoch 1981 – 1985

prodekan PEF v rokoch 1991 – 1994

prodekan PEF v rokoch 1993 – 1994

prodekan PEF v rokoch 1994 – 1996

prodekan FEM v rokoch 1997 – 1999

prodekan FEM v rokoch 1999 – 2003

prodekan FEM v rokoch 2004 – 2007

prodekan FEM v rokoch 2007 – 2010

prodekan FEM v rokoch 2011 – 2015

prodekan FEM v rokoch 2011 – 2015


Tajomníčka fakulty:

Ing. Izabela Adamičková                                              tajomníčka FEM v rokoch 2003 – 2010

 

Rektori SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oslávi v roku 2011 už šesťdesiate piate výročie svojho vzniku. Počas tohto obdobia sa vo funkcii rektora vystriedalo štrnásť rektorov, z toho štyria boli z Prevádzkovo-ekonomickej fakulty, resp.  neskôr z Fakulty ekonomiky a manažmentu. V súčasnosti túto významnú funkciu vykonáva Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a to od roku 2010. V histórii je jediným členom Katedry ekonomiky, ktorý zastával tento významný post. 

 

Prorektori

prof. Ing. Milan Branický, CSc.                                    

prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.

prorektor VŠP v Nitre v rokoch 1977 – 1990 

prorektor SPU v Nitre1 v rokoch 1996 – 1999

Kvestor SPU v Nitre

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.                                          

1997 – 1999 

 

_________________________

1 Zákonom č. 324/1996 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 20. 11. 1996 a ktorým sa menil
  a dopĺňal zák. č. 172/1990 Zb. o vysokých školách, bol názov Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre zmenený na         Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Menný zoznam zamestnancov Katedry ekonomiky od roku 1961

 

Zostaviť tento zoznam nebolo jednoduché, pretože súčasná evidencia zamestnancov SPU nezachytáva už nezamestnaných a údaje personálneho charakteru z minulosti, hlavne tej dávnejšej boli skartované. Tu sme sa  obrátili na našich starších kolegov. Dúfam, že sme na nikoho nezabudli a ak sa to náhodou stalo, prosíme o prepáčenie a ohlásenie nášho pochybenia, aby sme mu predišli v budúcnosti.

 

Pedagogickí zamestnanci:


Adamičková Izabela, doc. Ing. PhD.

Árendáš Marko, doc. Ing. PhD.

Belajová Anna, doc. Ing. CSc.

Beňačka Gabriel, doc. Ing. CSc.

Beňo Milan, Ing.

Bielik Peter, Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. PhD.                              

Boreková Božena, Ing. CSc.

Branický Milan, prof. Ing. CSc.

Cehula Michal, Ing. CSc.

Ciaian Pavel, Ing.

Debebe Legesse Tassema, Ing. PhD.

Dobišová Mária, JUDr.

Dvořák Marek, Ing. PhD.

Fáziková Mária, doc. Ing. PhD.

Fogaš Imrich, prof. Ing. CSc.

Gergeľ Michal, Ing.

Gurčík Ľubomír, prof. Ing. CSc.

Hajnal Juraj, doc. Ing. CSc.

Hošková Elena, Ing. PhD.

Hrmo Valér, prof. Ing. DrSc.

Hudáková Monika, Ing. PhD.

Hupková Daniela, Ing. PhD.

Klen Eduard, Ing.

Kuzma František, prof.h.c. prof. Ing. PhD.

Laurová Magdaléna, Ing. CSc.

Lazarčík Juraj, doc. Ing. CSc.

Lörincová Elena, doc. Ing. CSc.

Ladvenicová Jana, Ing. PhD.

Mináriková Eva, Ing.

Podolák Alojz, prof. Ing. CSc.

Pokrivčák Ján, prof. Ing. M.S. PhD.

Porhajaš Viktor, Ing. CSc.

Qineti Artan, doc. Ing. PhD.

Rajčániová Miroslava, doc. Ing. PhD.

Serenčéš Roman, doc. Ing. PhD.

Šimko Oto, Ing. CSc.

Špyrka Milan, prof. Ing. CSc.

Šťastná Anna, Ing.

Takáčová Katarína, Ing. CSc.

Turčeková Natália, doc. Ing. PhD.

Vaškovský Pavol, doc. Ing. CSc.

Vícen Jozef, doc. Ing. CSc.

Winkler Oskar, Ing.

Zentková Iveta, doc. Ing. CSc.

Zoborský Ivan Mojmír, prof. Ing. CSc.


Technickí zamestnanci1:

 

Bánska Janka, Bc.

Bielik Gejza

Blašková Zita, Ing.

Bobček Branislav, Ing.

Borek Stanislav, Ing.

Čambal Peter

Ďurovkinová Alena, Ing.

Fraštacká Mária

Földeši František

Greguš Karol, Ing.

Hano Vladimír, Ing.

Holobradá Mária

Hyčko Jaroslav

Jakab Ladislav, Ing.

Jurkáček Teodor, Ing.

Kabinová Heidi, Ing.

Kaliský Ivan

Kečkeméthyová Lýdia, Ing.

Košová Marta, Ing

Krošlák Stanislav, Ing.

Lieskovská Eva

Michaličková Lýdia

Morvayová Eva

Nosáľ Eugen, Ing.

Petluš Ján

Schenková Eva, Ing.

Sedlák Dominik, Ing.

Šimon Jozef, Ing.

Šindlerová Erika, Ing.

Točíková Klára

Záborský Štefan

Zalabayová Zuzana, Ing.

Zentko Pavol, Ing.

Zimmermannová Pavla

_____________________

Technických pracovníkov, ktorí neskôr pôsobili ako učitelia uvádzame v zozname pedagogických zamestnancov.

Fotogaléria

 

tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_1.png

Obrázok 5: Ing. Hrmo (prvý sprava) a Ing. Podolák (prvý zľava) na JRD v Nemčiňanoch pri aplikácií metodiky komplexnej kalkulácie vlastných nákladov v spoločnosti predsedu (druhý sprava) a ekonóma družstva. 


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_2.png

Obrázok 6: Účastníci rokovania konferencie mladých vedeckých pracovníkov na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte. Zľava: Ing. Milada Mariková, Ing. Eva Ďuršová, Ing. Andrzej Krasnodebski (Poľsko), Ing. Peter Obtulovič, Ing. Oľga Lešková (Lajdová), Ing. Klára Hennyeyová, Ing. Iveta Zentková, Ing. Emília Škorecová, Ing. Michal Cehula, doc. Ing. Anna Belajová, CSc.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_3.png

Obrázok 7: Prof. M. Špyrka – vtedajší dekan PEF pri slávnostnom príhovore v aule VŠP v Nitre. Zľava: prof. M. Špyrka, Ing. J. Janovíc, prof. J. Tomovčík – vtedajší rektor VŠP.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_4.png

Obrázok 8: Prof. M. Špyrka, E. Morvayová, Ing. F. Kuzma pri priateľskom stretnutí na pôde katedry.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_5.png

Obrázok 9: Milanovia Špyrka a Branický v poľnohospodárskej praxi.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_6.png

Obrázok 10: Futbaloví reprezentanti fakulty (1965). Horný rad sprava: prof. A. Červený, Ing. A. Podolák, Ing. V. Hrmo, Ing. J. Vološin, Ing. A. Gáfel, Ing. A. Bakoš, Ing. J. Višňovský, Ing. M. Halaj, Dr. Pieščák. Dolný rad sprava: Ing. M. Pačuta, Ing. J. Molčan, Dr. Š Fenik, prom ped. A. Volek, Ing. J. Rekoš.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_7.png

Obrázok 11: Spolu na katedre aj v športovej hale. Zľava: Ing. V. Hrmo, doc. M. Špyrka, Ing. O. Šimko, doc. I. Fogaš, Ing. A. Podolák, Ing. J. Vícen.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_8.png

Obrázok 12: Promócie absolventov PEF VŠP v Nitre. Zľava: doc. M. Branický, prof. M. Špyrka (vtedajší dekan), doc. M. Kaľavský, meno neznáme, prof. J. Tomovčík (vtedajší rektor), meno neznáme.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_9.png

Obrázok 13: Kolektív katedry na brigáde pri zveľaďovaní okolia Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Zľava: Ing. J. Lazarčík, Ing. M. Cehula, Ing. G. Beňačka, Ing. F. Kuzma, Ing. K. Greguš, doc. J. Hajnal, L. Michaličková, M. Holobradá, Ing. S. Krošlák, Ing. V. Hano.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_10.png

 Obrázok 14: Časť kolektívu Katedry ekonomiky poľnohospodárstva (1991) Horný rad zľava: doc. Juraj Lazarčík, doc. František Kuzma, doc. Pavol Vaškovský, prof. Ing. Ľubomír Gurčík, Ing. Michal Cehula, doc. Ivan Zoborský, doc. Jozef Vícen. Spodný rad zľava: Lýdia Michaličková, Ing. Lýdia Kečkeméthyová, Ing. Božena Boreková, Ing. Iveta Zentková, Ing. Pavol Zentko, doc. Peter Bielik, Ing. Vladimír Hano.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_11.png

 Obrázok 15: Vedúci katedry doc. František Kuzma blahoželá jubilantovi doc. Jozefovi Vícenovi v sprievode svojej manželky.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_12.png

Obrázok 16: Bezprostredne po udelení titulu Dr.h.c. profesorovi Grznárovi (2000). Zľava: prof. M. Branický, doc. I. Zentková, Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grnár, DrSc.  s manželkou, prof. T. Pálka. 


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_13.png

Obrázok 17: Zľava: prof. Peter Bielik (vtedajší dekan FEM), Patrik Enright (University College Cork – Írsko), prof. Fred Ruppel s manželkou Carol (USA) a doc. Iveta Zentková (2004).


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_14.png

Obrázok 18: Ing. Vojtech Tĺčik, CSc. s vtedajším dekanom FEM SPU v Nitre prof. Petrom Bielikom na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej Katedrou ekonomiky.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_15.png

Obrázok 19:  prof. Gurčík, vo voľnom čase pri návšteve University of Ghana, Accra (2009)


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_16.png

 Obrázok 20: Profesori Karel Vinohradský a Alojz Podolák si majú čo povedať nielen pri práci, ale aj pri pohári dobrého vína.

 

tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_17.png

Obrázok 21: Kolegovia z FEM SPU a z českých univerzít na leteckom dni v Šuranoch. Zľava prof. M. Hrabánková, prof. Ľ. Gurčík, Ing. Š. Zadrabaj, Ružena Haladejová, meno neznáme, doc. I. Boháčková, prof. L. Grega, doc. E. Horská, prof. F. Střeleček (2008).


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_18.png

 Obrázok 22: Vtedajší dekan FEM prof. P. Bielik, jeho spolupracovníci a priatelia katedry so žatevným vencom na pôde Združenia agropodnikateľov Dvory nad Žitavou. (2007).  Vedľa neho prof. Gurčík. Za nimi doc. M. Kučera, prof. M. Svatoš (vtedy dekan PEF ČZU v Prahe), doc. Horská, Ing. S. Becík a Ing. D. Lukáčik.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_19.png

Obrázok 23: Pracovníci katedry v teréne pri riešení výskumnej úlohy zameranej na ekonomiku ovocných sadov. Zľava: doc. I. Adamičková, prof. I. Hričovský, prof. Ľ. Gurčík, Ing. V. Porhajaš.


tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra ekonomiky - obrazky/Fotogaleria - o katedre/pct_6_20.png

 Obrázok 24: Priatelia si majú vždy čo povedať, hlavne ak sa jedná o odborníka z praxe. Sprava: prof. Gurčík, Ing. Tibor Lörincz – predseda PD Kameničná.