O Centre výskumných a vzdelávacích projektov

Centrum výskumných a vzdelávacích projektov FEM SPU (CVVP) vzniklo v januári 2013 ako samostatné projektové pracovisko Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Hlavným poslaním CVVP je koordinácia a rozvoj projektových aktivít Fakulty ekonomiky a manažmentu s cieľom zvýšenia projektovej činnosti jej pracovísk.


Úlohy CVVP

 • Zvyšovanie participácie FEM na výskumných a vzdelávacích projektoch.
 • Tvorba fakultných projektov, podávanie a koordinácia projektového cyklu.
 • Koordinácia prebiehajúcich projektov v procese implementácie – zabezpečenie administrácie projektov.
 • Spolupráca s riešiteľmi projektov pri príprave a realizácii projektov financovaných z národných alebo medzinárodných zdrojov.
 • Vytvorenie a aktualizovanie databázy výskumných a vzdelávacích projektov FEM.
 • Budovanie partnerstiev – zapájanie zamestnancov do vzdelávacích a výskumných projektov.
 • Rozvíjanie kontaktov FEM SPU s mimovládnymi organizáciami hlavne v oblasti vzdelávania a výskumu, rozvíjanie kontaktov s organizáciami štátneho a súkromného sektoru v oblasti vzdelávania, výskumu.
 • Sprostredkovávanie informácií pracoviskám FEM o zverejnených výzvach a možnostiach participácie na projektoch.
 • Pomoc pracoviskám FEM pri vyhľadávaní partnerov pre projekty.
 • Poskytovanie poradenstva a konzultácií zamestnancom podávajúcim projekt - poradenské aktivity a pomoc pri podávaní projektov, usmernenie pri administratívnych náležitostiach, dodržiavaní formálnych požiadaviek, povinných príloh atď.
 • Spolupráca s Kanceláriou zahraničných vzťahov a medzinárodných programov na SPU.
 • Spolupráca s národnými kanceláriami a národnými kontaktnými bodmi pre jednotlivé programy EÚ.


Súčasné aktivity CVVP FEM

Podané projekty v procese hodnotenia:

 • APVV - Bilaterálna výzva: Slovensko – Česko 2013: "Podnikateľská štruktúra ako faktor regionálneho rozvoja"
 • FP7 – Socio-economic Sciences and Humanities 2013: "Fragile Transitions to Employment: Towards Effective and Innovative Policies to Fight Youth Unemployment in Europe"
 • ERASMUS MUNDUS: "Enhancing the Attractiveness of European Higher Education in Small and Medium-sized Enterprises and Applied Business Research"
 • APVV – Všeobecná výzva 2012: „Konkurencieschopnosť regiónov v kontexte udržateľného poľnohospodárstva“
 • TEMPUS: „Strengthening university Authonomy and Governance in Tunisia AGORA“
 • TEMPUS: „Improvement of Partnership with Enterpises by Enhencement of a Regional Quality Mamagement Potentials in WBC – EQIWBC“
 • Lifelong Learning Programme - LEONARDO DA VINCI - Partnerships: „Capacity building in agribusiness education - Improvement of entrepreneurial and e-learning competences of teachers and trainers“
 • Lifelong Learning Programme - LEONARDO DA VINCI - Multilateral Transfer of Innovation: „Evaluation of Personnel Development Processes in Cooperative Sector“
 • Lifelong Learning Programme – GRUNDTVIG - Multilateral Projects Action: „Senior Entrepreneurs in NEW ventures - promoting active aging through facilitating older people entrepreneurship“
 • Lifelong Learning Programme – GRUNDTVIG - Multilateral projects: „Financial Literacy Education, Community Skills, Renewed Adult Training Experiences“


Schválené projekty v procese implementácie:

 • Lifelong Learning Programme - LEONARDO DA VINCI (TOI): „B-Plan Secound Run“
 • Lifelong Learning Programme - LEONARDO DA VINCI (TOI): „ENTANGLE Entrepreneurship Trainers for VET: A Novel Generation Learning approach“
 • Lifelong Learning Programme: „CREBUS Creating a business in the digital age – developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMentorship“
 • International Visegrad Fund: (Business Economics V4)
 • Lifelong Learning Programme - ERASMUS - Intensive Programmes: „The Position of Agriculture in Regional Development“