O Centre pedagogiky a psychologického poradenstva

V roku 2014 vstúpila Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre do druhej polstoročnice svojej existencie. V tomto roku sme si pripomenuli 50. výročie založenia katedry, ktorá za toto obdobie prešla mnohými organizačnými a štrukturálnymi zmenami, obdobiami svojho najväčšieho rozkvetu ale aj relatívnym útlmom svojej činnosti, avšak od svojho vzniku až do dnešných dní kontinuálne udržiavala svoje poslanie a to – pedagogicko - psychologickú prípravu inžinierov - učiteľov odborných predmetov.

História katedry

Katedra pedagogiky vznikla Dekrétom o zriadení katedry pedagogiky z 31. júla 1964, ktorý vydal vtedajší rektor VŠP v Nitre akad. Ing. E. Špaldoň, DrSc. V zmysle úpravy Ministerstva školstva a kultúry zo 14. 7. 1964 (č. 31135/64 III/1b ust. § 15 zákona o vysokých školách a § 10 nariadenia ministerstva školstva a kultúry o organizácii a pôsobnosti vysokých škôl a ich zložiek) boli v roku 1964, okrem našej katedry, zriadené katedry pedagogiky  na vysokých školách poľnohospodárskych v Prahe a v Brne, ktorých hlavnou úlohou bola aj je príprava učiteľov odborných predmetov pre stredné školy pôdohospodárskeho zamerania.

-   Katedra pedagogiky od 1.8.1964 bola zriadená ako samostatný útvar na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte. Na katedre pedagogiky pôsobili štyria interní pedagogickí pracovníci, 27 externých učiteľov a jedna administratívna pracovníčka.
-   1.3. 1968 bola Katedra pedagogiky organizačne pričlenená k Rektorátu VŠP v Nitre.
-   V akad. roku 1972/1973, rozhodnutím kolégia rektora, bola na katedru pričlenená disciplína „sociológia poľnohospodárstva“ a novozriadený Kabinet brannej výchovy. Vzniká Katedra pedagogiky a sociológie. Organizačne naďalej pôsobila pri Rektoráte VŠP.
-   V roku 1981 sa ku katedre pričlenil  „Ústav praxe“ so šiestimi pedagogickými pracovníkmi, jedným vedecko-výskumným pracovníkom a troma administratívnymi pracovníčkami. V roku 1982 sa od katedry odčlenil Kabinet brannej výchovy. Katedru v tomto období tvorili tri oddelenia - oddelenie pedagogiky, oddelenie praxeoddelenie psychologicko - sociologického poradenstva.
-   V akad. roku 1987/1988 bola katedra opäť organizačne začlenená pod Prevádzkovo-ekonomickú fakultu VŠP a vrátila sa k názvu Katedra pedagogiky a psychológie. V uvedenom roku mala katedra 16 interných pracovníkov, z toho 12 učiteľov a 4 administratívne pracovníčky.
-   Od roku 1992 niesla katedra názov Katedra pôdohospodárskeho učiteľstva
-   V roku 1998 sa opätovne vrátila k pôvodnému názvu: Katedra pedagogiky a psychológie.


Vedúci katedry od jej založenia:

doc. PhDr. Augustín Varga: 1964-1968
MVDr. Jozef Kacvinský:
1968-1971
prom ped. Vojtech Svítek:
1971-1973
doc. Ing. Ján Bakša, CSc. prom. ped.: 1973- 1989
doc. Ing. Jozef Kramár, CSc.:
1990
PhDr. Zdeňka Bátorová, CSc.: 1991 – 1997
doc. Ing. Štefan Mozola, CSc.: 1998- 2000
doc. PhDr. Emília Fulková, CSc.: 2000 - 2004
Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc.:  
2005 - 2011
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.: 2012 - po súčasnosť


Poslanie a hlavné úlohy

Odborná činnosť:

-   poskytovanie psychologického poradenstva a konzultácií pre študentov a pracovníkov FEM a iných organizácií,
-   pomoc zdravotne znevýhodneným študentom pri integrácii do zvolených študijných programov,
-   zvyšovanie pedagogických, komunikačných a prezentačných zručností pre doktorandov a pracovníkov fakulty,
-   zabezpečovanie odborných konzultačných služieb,
-   poskytovanie individuálnych konzultácií zameraných na štúdium a kariéru,
-   individuálne poradenstvo pre študentov s rôznymi druhmi znevýhodnenia,
-   komunikácia s cvičnými školami a zabezpečovanie pedagogických praxí študentov,
-   riešiť, resp. podieľať sa na riešení výskumných úloh zameraných na optimalizáciu a zefektívňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,
-   zabezpečovať vhodnou formou informácie o nových pedagogických a psychologických poznatkoch pre pracovníkov a študentov FEM SPU, napr.: organizovaním kurzov a školení zameraných na nové edukačné prístupy, vyučovacie metódy a formy vzdelávania, tréningy mäkkých zručností, organizovaním seminárov a konferencií z oblasti didaktiky odborných predmetov, pedagogiky a psychológie, 

Pedagogická činnosť:

-   odborná garancia a organizačné a obsahové zabezpečenie doplňujúceho pedagogického štúdia pre študentov SPU,
-   organizačné aj obsahové zabezpečenie doplňujúceho pedagogického štúdia pre absolventov inžinierskych študijných programov z ekonomických, poľnohospodárskych a technických a vysokých škôl,
-   organizačné a obsahové zabezpečenie kurzu vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov,
-   príprava, resp. spolupráca na príprave kurzov z oblasti pedagogicko-psychologických spôsobilostí v rámci fakulty organizačné a obsahové zabezpečenie kurzov v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
-   garantovanie a zabezpečovanie výučby predmetov pedagogického, andragogického a psychologického zamerania v podmienkach SPU

Vedeckovýskumná činnosť:

-   tvorba učebných materiálov,
-   štúdium problematiky kvality vzdelávania a problematiky inovácií vo vzdelávaní,
-   zapojenie sa do vzdelávacích a vedeckých projektov v rámci FEM, prípadne do projektov v spolupráci s inými vysokými školami/organizáciami.