MSc. Andrea Čapkovičová

Absolvent študijného programu: Manažment podniku (2010)

Po ukončení štúdia: Po ňom študovala Erasmus Mundus Master program AFEPA (Agricultural, Food, Environmental Policy Analysis), v rámci ktorého absolvovala jednoročné študijné mobility v Uppsale (Swedish University of Agricultural Sciences) a v Budapešti (Corvinus University in Budapest). Po úspešnom ukončení štúdia získala Master of Science diplomy v odbore Economics (SLU, Uppsala) a Rural Development and Agribusiness (CUB, Budapešť). Vďaka medzinárodnému a špecificky zameranému štúdiu poľnohospodárskej politiky a poľnohospodárskej ekonómie, pokračuje ďalej v teoretickom prehlbovaní znalostí v rámci PhD. štúdia na Karlovej univerzite, v programe Sociální geografie a regionální rozvoj. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na problematiku štrukturálnych zmien zamestnanosti na českom vidieku, v období po roku 1990 do súčasnosti v kontexte integračných procesov a meniacej sa paradigmy rozvoja vidieka, rovnako s ohľadom na meniace sa nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Od roku 2012 však pôsobí aktívne nielen vedecky a publikačne, ale aj v rámci praktického hodnotenia a aplikácie európskych politík. V období 2012 – 2015 pracovala v Ústave zemědělskej ekonomiky a informací (Praha), kde zastávala pozíciu výskumného a vývojového pracovníka, v zameraní na teritoriálny rozvoj poľnohospodárstva a vidieka. Bola spoluriešiteľom a hlavným riešiteľom viacerých výskumných projektov (napr. hodnotenia opatrení LFA, metódy LEADER, teritoriálneho hodnotenia vývoja zamestnanosti). Od roku 2015 až do septembra 2016 pôsobila ako metodik pre fondy EÚ na Ministertsve pro místní rozvoj (Praha), kde zodpovedala odborne za správu Národného číselníku indikátorov pre programy financované v rámci Partnerskej dohody (ESIF- Európske štrukturálne a investičné fondy). Mimo iného tiež garantovala národnú metodiku evaluácií a nastavenia a monitorovania indikátorových sústav operačných programov.

V októbri 2016 dostala príležitosť byť Blue Book stážistkou v Európskej Komisii, konkrétne v agentúre INEA (Innovation and Networks Executive Agency), zodpovedajúcej za implementáciu projektov financovaných z fondu CEF (Connecting Europe Facility). Po tejto stáži v danej agentúre pôsobila ako projektový manažér v rámci portfólia ATM (air traffic management).

Momentálne pôsobí: Od júla 2017 pôsobí na Generálnom riaditeľstve pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v Európskej Komisii (Brusel), na oddelení Analysis and Outlook. Jej pracovnou náplňou je hodnotenie a analýza poľnohospodárskych trhov, konkrétne sektorov mlieka a mliečnych výrobkov, olivového oleja, ovocia a zeleniny. Prispieva svojimi analýzami do Short-term outlooku for EU agricultural markets (https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook_sk) a EU agricultural outlook for the agricultural markets and income (https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook_sk). Mimo iné činnosti tiež prispieva k analýzam Spoločnej poľnohospodárskej politiky, napr. v rámci monitorovania tzv. viazanej podpory (Voluntary Coupled Support).

Čo mi dalo štúdium na FEM (využitie poznatkov zo školy): -Pochopenie systému agrokomplexu cez jeho jednotlivé články (rastlinná a živočíšna výroba, mechanizácia výroby, prepojenie s ekonomikou podniku, účtovníctvom a umiestnením komodít a produktov na trh) - v makro aj mikro perspektíve.

Odkaz pre FEMkárov: 

Buďte zvedaví a trpezliví (a nebojte sa ísť naproti svojim snom).

Outlook team na „The 2017 EU Agricultural Outlook Conference“ (18-19/12/2017, Brusel),
Andrea Čapkovičová v druhom rade