FACTOR MARKETS

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/seventh2.jpg.png

Typ projektu: 
Číslo projektu:

7th framework program, European Commission
No. KBBE-265601-4-TRANSFOP

Názov projektu:   

„Transparency of Food Pricing“

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/factor markets.jpg

 

Akronym:  TRANSFOP
Dĺžka trvania:

2010-2013

Koordinátor projektu:

CEPS, Centre for European Policy Studies (BE)

Garant projektu: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Popis/výsledky projektu:

Všeobecným cieľom projektu FACTOR MARKETS je analyzovať fungovanie trhov výrobných faktorov pre poľnohospodárstvo v EÚ-27, vrátane kandidátskych krajín. Projekt FACTORS MARKETS porovnáva rôzne trhy, ich inštitucionálny rámec, a ich vplyv na rozvoj poľnohospodárstva a štrukturálne zmeny, rovnako ako ich vplyv na hospodárstvo vidieka, v členských štátoch, kandidátskych krajinách a EÚ ako celku. Projekt je zameraný na trhy výrobných faktorov kapitálu, pracovnej sily a pôdy.

Analýza kapitálového trhu sa zameria na rôzne formy kapitálu a štúdií, okrem iného na determinanty sektorových investičných rozhodnutí, vrátane nástrojov SPP a vplyv investícií na zmen. Analýza trhu práce bude zahŕňať, napríklad, rozbor kvality ľudského kapitálu a mobility v odvetví poľnohospodárstva v EÚ, rovnako ako off-Farm Supply práce. Analýza trhu s pôdou sa bude venovať trhu s prenájom a  predajnému trhu a zahŕňa okrem iného, dopad kapitalizácie na hodnotu pôdy.

Výsledky tejto štúdie prispejú k lepšiemu pochopeniu základných ekonomických faktorov ovplyvňujúcich poľnohospodárstvo Európskej únie, čo umožňuje lepšie zacielenie opatrení v rámci SPP s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť tohto odvetvia.

Viac info:  http://www.factormarkets.eu