Doktorandské štúdium

Nemecký jazyk pre doktorandov sa vyučuje každý pondelok o 9.00 hod. v miestnosti KK - (4. poschodie, budova rektorátu).Podmienky udelenia zápočtu doktorandovi
:

1. Napísanie odborného článku v rozsahu 7 strán, ktorý bude skontrolovaný a podpísaný školiteľom.
2. Vypracovanie terminologického slovníka v rozsahu 200 slov z problematiky riešenej v doktorandskej práci, ktorý bude skontrolovaný a podpísaný školiteľom.

Jazyková skúška bude vykonaná jedným pedagógom z KOJV FEM, pričom prítomnosť školiteľa je dobrovoľná. Na skúške sa bude vyžadovať:

1. Prezentácia odborného článku.
2. Diskusia na odbornú problematiku.

Uvedené podklady priniesť skúšajúcemu najneskôr 2 týždne pred skúškou. V opačnom prípade vám nebude umožnené zúčastniť sa skúšky a termín vám prepadne. Na ďalší termín sa môžete prihlásiť až v nasledujúcom semestri.


Priebeh skúšky:

- prezentácia príspevku cca 10 minút
- obhajoba a diskusia k príspevku
- preklad z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak


Uznávanie certifikátov:
uznáva sa len odborná štátna jazyková skúška (nie základná B2 alebo všeobecná C1) a UNIcert III.

Podmienka: Odborný článok a terminologický slovník predložiť najneskôr týždeň pre skúškou skúšajúcemu.


späť