CERTIFIKÁT UNIcert, úroveň III (C1)

pre študentov FEM a FEŠRR a absolventov prípravných kurzov u jazyka anglického, nemeckého a ruského.


Na základe akreditácie udelenej Inštitútom pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert LUCE) je Katedra odborného jazykového vzdelávania Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oprávnená viesť kurzy, skúšať a vydávať certifikáty jazykovej spôsobilosti v anglickom jazyku na úrovni UNIcert III pre študentov a absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Záujemca o certifikát (absolvent prípravného kurzu, prípadne absolvent iných foriem štúdia jazyka) vyplní prihlášku adresovanú skúšobnému výboru, na základe ktorej je pozvaný na skúšku.

Podmienky na pripustenie ku skúške

Podmienky udelenia certifikátu UNIcert sú v súlade s rámcovým poriadkom UNIcert a so skúšobným poriadkom a predpismi, schválenými Akademickým senátom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre:

1. Študent musí byť poslucháčom alebo absolventom SPU.
2. Musí predložiť potvrdenie, že sa pravidelne zúčastňoval vyučovania cudzieho jazyka.
3. Celkove sa môže študent prihlásiť na skúšku trikrát. Podmienkou pre vykonanie prvej, resp. druhej opravnej skúšky je predloženie dokladu o absolvovaní prípravného kurzu medzi jednotlivými skúškami.
4. Na skúšku nemôže ísť ten, kto už na nej v minulosti dvakrát neprospel.
5. V odôvodnených prípadoch môže skúšobný výbor udeliť výnimku v bodoch 1. a 2.


Obsahové zameranie

Skúška pozostáva z dvoch častí, z písomnej a ústnej.

A. Ústna skúška celkove v rozsahu 30 minút pozostáva z dvoch častí:
1. prezentácia projektovej práce v rozsahu 15 minút
2. diskusia k obhajobe projektu v rozsahu 15 minút

Projekt musí študent predložiť v písomnej forme v celkovom rozsahu 10 strán (text + prílohy). Súčasťou projektu je anotácia v rozsahu 10 riadkov a slovník terminologického minima. Dodržanie rozsahu je podmienkou akceptovania projektu. Prístrojové zabezpečenie, potrebné ku prezentácii a obhajobe projektu zabezpečuje Katedra odborného jazykového vzdelávania FEM SPU v Nitre.

B. Písomná skúška trvá 210 minút. Pozostáva z troch častí:

1. Jazyková kompozícia, zodpovedajúca témam prebraným v príslušnom kurze. Pri odbornom zameraní čerpajú jednotlivé úlohy obsahovo z príslušného odboru.
2. Práca s autentickým odborným textom s príslušnými cvičeniami.
3. Počúvanie s porozumením

O použití pomôcok rozhoduje skúšobná komisia.


Hodnotenie ústnej a písomnej skúšky:

Ústna skúška:
1. Skúšobná komisia vyhodnotí priebeh ústnej skúšky.
2. V prípade odlišného hodnotenia skúšajúcich sa výsledná známka vypočíta ako priemer jednotlivých známok.
3. Na ústnej skúške je možné získať 40 % z celkového hodnotenia.

Písomná skúška:
1. Písomnú skúšku hodnotia dvaja členovia skúšobnej komisie.
2. Obe časti sú rovnocenne zohľadnené pre vypočítaní konečnej známky.
3. Na písomnej skúške je možné získať 60 % z celkového hodnotenia.

Klasifikačná stupnica výsledného hodnotenia:

A =1   výborne           (vynikajúce výsledky), 93 – 100 %
B = 1,5    veľmi dobre (nadpriemerné výsledky),   86 – 92 %
C = 2   dobre (priemerné výsledky), 79 –  85 %
D = 2,5   uspokojivo (prijateľné výsledky), 72 – 78 %
E = 3   dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 64 – 71 %
F = 4   nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca), 63 a menej %


Výsledky skúšky

Výsledky skúšky budú oznámené do jedného mesiaca od termínu konania skúšky. Pri úspešne absolvovanej skúške sa vystaví certifikát.


Neúčasť na skúške

1. Ak sa uchádzač nedostaví na skúšku bez uvedenia závažného dôvodu, prípadne od nej odstúpi, skúška sa považuje za nezloženú.
2. Dôvody pre nedostavenie sa na skúšku musí uchádzač oznámiť skúšobnému výboru. V prípade choroby je potrebné predložiť lekárske potvrdenie. Ak skúšobný výbor uzná dôvody za opodstatnené, môže uchádzač absolvovať skúšku v najbližšom termíne.
3. Ak uchádzač použije nedovolené pomôcky, alebo poruší skúšobný poriadok, môže byť podľa rozhodnutia skúšobného výboru na návrh skúšobnej komisie zo skúšky vylúčený.
4. Akékoľvek nedostatky počas skúšky musia byť oznámené predsedovi skúšobného výboru.


Opakovanie skúšky

1. Poslucháč sa môže prihlásiť na skúšku trikrát.
2. Podmienkou pre vykonanie prvej, resp. druhej opravnej skúšky je predloženie dokladu o absolvovaní kurzu medzi jednotlivými skúškami.
3. Prvú a druhú opravnú skúšku možno konať na základe písomnej žiadosti.

 

Katedra odborného jazykového vzdelávania vedie evidenciu k certifikátu (záznam o priebehu skúšky, zápisnica, certifikát, odpis certifikátu).

Ďalšie informácie o jazykových kurzoch a skúškach UNIcert nájdete v príručke UNIcert Systém jazykovej výučby a certifikácie pre študentov nefilologických odborov. Vydavateľstvo EKONÓM. Bratislava 2004.