Akademický senát FEM SPU v Nitre (AS FEM SPU v Nitre)

AS FEM SPU v Nitre je samosprávnym zastupiteľským orgánom FEM SPU v Nitre. Má 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti.

Akademický senát FEM SPU v Nitre okrem iného schvaľuje vnútorné predpisy fakulty a ich súčasti, schvaľuje rozpočet fakulty predložený dekanom a kontroluje využívanie finančných prostriedkov fakulty, schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom.

Funkčné obdobie AS FEM SPUv Nitre je štvorročné, členovia AS zvolení za odstupujúcich členov sú volení do konca príslušného funkčného obdobia.

Úlohou členov študentskej časti AS je zastupovanie a obhajovanie študentov v otázkach týkajúcich sa ich akademických práv, povinností a ich pedagogických, sociálnych a spoločenských záujmov.

Dôležité termíny

Členovia AS FEM SPU v Nitre

Predsedníctvo AS FEM SPU v Nitre

Pracovné komisie AS FEM SPU v Nitre

Dokumenty AS FEM SPU v Nitre

Dokumenty FEM SPU v Nitre

Voľby kandidáta na dekana FEM SPU v Nitre

Voľby do AS FEM SPU v Nitre a AS SPU v Nitre

Zápisnice zo zasadnutí AS FEM SPU v Nitre

Materiály na rokovanie AS FEM SPU v Nitre

Výročné správy o činnosti AS FEM SPU v Nitre

Kontakt